"Mìng-nàng-ngṳ̄" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "閩南語", dók cŭ-uái.

Mìng-nàng-ngṳ̄ (閩南語, Bân-lâm-gí) iâ hô̤ lā̤ Mìng-nàng-uâ (閩南話) hĕ̤k-ciā Â-nàng-uâ (下南話), sê Háng-ngṳ̄-cŭk Mìng-ngṳ̄-ciĕ â-dā̤ gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-niòng. Ciā ngṳ̄-niòng iâ sê sāi-ê̤ṳng ìng-só có̤i sâ̤, īng-hiōng-lĭk có̤i duâi gì Mìng-ngṳ̄-ciĕ gì ngṳ̄-niòng. Mìng-nàng-ngṳ̄ huák-nguòng-dê sê Ciòng-ciŭ gâe̤ng Ciŏng-ciŭ, dáng-sê ĭng-ôi Â-muòngcéng-dê gĭng-cá̤ dê-ôi, Â-muòng-kiŏng ék-buăng ké̤ṳk nè̤ng nêng-ùi sê biĕu-cūng.

Mìng-nàng-ngṳ̄
Bân-lâm-gú/Bân-lâm-gí/閩南語
Huák-nguòng guók  Dṳ̆ng-guók,  Dài-uăng,  Hiŏng-gē̤ng,  Mā-lài-să̤-ā,  Sĭng-gă-pŏ̤...
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆ Dṳ̆ng-guók Hók-gióng nàng-buô, Guōng-dĕ̤ng dĕ̤ng-buô, Ciék-gŏng nàng-buô gâe̤ng Dài-uăng
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
4900 uâng
ngṳ̄-hiê
ùng-cê hiê-tūng Háng-cê
Băh-uâ-cê
Guăng-huŏng dê-ôi
guăng-huŏng
ngṳ̄-ngiòng
 Dṳ̆ng-huà Mìng-guók
sìng-nêng gì
siēu-só ngṳ̄-ngiòng
 Dṳ̆ng-huà Mìng-guók gì gău-tŭng ông-sók ngṳ̄-ngiòng
Guāng-lī gĭ-gáiu Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Gáu-ṳ̆k-buô
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-3 nan
Glottolog minn1241
Linguasphere 79-AAA-j
Mìng-nàng-ngṳ̄ sāi gì dê-huŏng

Dê-lī hŭng-buó

Siŭ-gāi

Mìng-nàng-ngṳ̄ hŭng-buó diŏh Mìng-nàng gì Ciòng-ciŭ, Â-muòng gâe̤ng Ciŏng-ciŭ, Dài-uàng duâi buô-hông dê-kṳ̆, Guōng-dĕ̤ng dĕ̤ng-buô gì Dièu-Sáng dê-kṳ̆ gâe̤ng Lòi-ciŭ buáng-dō̤ (Dièu-ciŭ-uâ), Hāi-nàng-dō̤, Mìng-să̤Lṳ̀ng-ngàng chê-kṳ̆ gâe̤ng Ciŏng-bìng, Mìng-dĕ̤ngHók-dīng, Ciék-gŏng nàng buô Chŏng-nàng, Bìng-iòng, Dông-tàu dê-kṳ̆, lièng Nàng-iòngHuà-ìng iè-mìng siâ-kṳ̆.

Lò̤-mā-cê

Siŭ-gāi

Ciō dèu-mŭk: Băh-uâ-cê

Ké̤ṳk Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄Bàng-uâ-cê siŏh-iông, Mìng-nàng-ngṳ̄ iâ ô cê-gă gì lò̤-mā ùng-cê, hô̤ lō̤ Băh-uâ-cê.

Mìng-nàng-ngṳ̄ găk Dài-uàng

Siŭ-gāi

Dài-uàng gì Mìng-nàng-ngṳ̄ gâe̤ng Hók-gióng gì Â-muòng kiŏng iā chiông. Găk Dài-uàng, Mìng-nàng-ngṳ̄ iâ hô̤ lō̤ „Dài-ngṳ̄“ (臺語), „Dài-uàng-uâ“ (臺灣話) gâe̤ng „Holo-uâ“.

Ĭng-ôi céng-dê gì nguòng-ĭng, ô siŏh piĕ Dài-uàng-nè̤ng nêng-ùi „Dài-ngṳ̄“ ng-sê „Mìng-nàng-ngṳ̄“. Ĭ-gáuk-nè̤ng gì lī-iù sê, hiêng-gĭng gì „Dài-ngṳ̄“ ī-gĭng téng Nĭk-ngṳ̄ dēng nguôi-ngṳ̄ diē-sié cióh-ĭk iā sâ̤ sṳ̀-ngṳ̄. Dáng-sê, cī cṳ̄ng gōng-huák mò̤ dáik diŏh Ngṳ̄-ngiòng-hŏk-gái gì sìng-nêng.

 
Wikipedia
Wikipedia ô cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng:
Mìng-nàng-ngṳ̄ Wikipedia