Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Mìng-dĕ̤ng (閩東) sê siŏh ciáh dê-lī gái-niêng, cī Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēngdĕ̤ng-buô gì dê-huŏng. Ô gì sèng-âu sê cī Hók-ciŭ gâe̤ng Nìng-dáik lâng ciáh dê-gék-chê; ô gì sèng-âu nâ cī Nìng-dáik, mò̤ bău-guák Hók-ciŭ.

Gái káng Siŭ-gāi