Dṳ̆ng-guók (中國) cī biĕh sṳ̀, ék-buăng sê gōng "Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók" (中華人民共和國). Nâ sê gōng, bók-dùng gì nè̤ng, mâ̤ siŏh iông gì ngṳ̄-gīng (語境), gōng gì nó̤h mâ̤ siŏh iông. Â̤-sāi cī â-dā̤ gì gái-niêng:


Cuòi sê 1 bĭh ô gì-ngiê gì nô̤i-ṳ̀ng.
Nṳ̄ nâ sê téng sié-nó̤h lièng-giék lièng gáu cŭ-uái, kī-dâe̤ng nṳ̄ dó̤i-chiū siŭ-gāi lâ hiā lièng-giék, niông ĭ lièng gáu ciáng-káuk gì dèu-mĕ̤k hŭ-uái kó̤.