拍開主菜單

Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók

Ā-ciŭ gì siŏh ciáh guók-gă
(Iù Dṳ̆ng-guók dêng-hióng lì gì)
"Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "中華人民共和國", dók cē̤-nē̤.
Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók
中华人民共和国
Flag of the People's Republic of China.svg National Emblem of the People's Republic of China.svg
hŭi-ciŏng
guók-gŏ̤: Ngiê-ṳ̄ng-gŭng céng-hèng-kuóh
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì sū-câi.
Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì sū-câi.
Siū-dŭ Báe̤k-gĭng
Miêng-cék
  • guók-tū miêng-cék 9,634,057

̩ km2

sì-kṳ̆ UTC+8
Ìng-mìng sĕng-huák
guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Háng-ngṳ̄
ìng-kēu
Céng-dê ùng-huá
céng-dê cié-dô Siâ-huôi ciō-ngiê
liāng-dô-ìng
gĭng-cá̤ sĭk-lĭk
huó-bê dăng-ôi Ìng-mìng-bê
GDP (mìng-ngiê siông gì) $13.395 uâng-é (2013 nièng)
ìng-gĭng GDP (mìng-ngiê siông gì) $6,747(2013 nièng)
HDI 0.719(2013 nièng)
Guók-gă cṳ̆-lâiu
guók-gă dâi-hô̤ CHN
guók-cié ṳ̆k-miàng sáuk-siā .cn
guók-gă diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +86

Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók (中華人民共和國), gāng-chĭng Dṳ̆ng-guók (中國), sê Ā-ciŭ gì siŏh ciáh guók-gă. Siū-dŭBáe̤k-gĭng.

Gái káng修改