Háng-dièu (漢朝) sê Dṳ̆ng-guók lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng gì siŏh ciáh uòng-dièu, iâ sê dâ̤ 2 ciáh tūng-ék uòng-dièu.

Sèng 202 nièng, Háng Gŏ̤-cū Làu Băng miĕk Hâung Ṳ̄, gióng-lĭk Háng-dièu. Háng-dièu diŏh Háng Ū-dá̤ chiū lā̤ có̤i giòng-duâi. 9 nièng, ké̤ṳk Uòng Mōng chuâng-ôi. 25 nièng, Háng Guŏng-ū-dá̤ ciŏng huòng-dá̤ gì ôi dók diōng lì, lĭk-sṳ̄-hŏk-gă ciŏng Háng Guŏng-ū-dá̤ cĭ sèng gì Háng-dièu hô̤ lā̤ Să̤-háng, cĭ hâiu gì hô̤ lā̤ Dĕ̤ng-háng.

220 nièng, Cò̤ Pī chuâng-ôi gióng-lĭk Cò̤-nguôi, Háng-dièu miĕk-uòng. Háng-dièu gì huòng-sék Làu Bê găk Sé̤ṳ-chiŏng gióng-lĭk Sṳ̆k-háng.


Dṳ̆ng-guók lĭk-sṳ̄
Sṳ̄-sèng | | Siŏng | Ciŭ (Să̤-ciŭ, Dĕ̤ng-ciŭ, Chŭng-chiŭ, Ciéng-guók) | Cìng | Háng (Să̤-háng, Sĭng, Dĕ̤ng-háng) | Săng-guók (Cò̤-ngôi, Sṳ̆k-háng, Dĕ̤ng-ngù) | Céng (Să̤-céng, Dĕ̤ng-céng) | Ngū-hù Sĕk-lĕ̤k-guók (Sìng-háng, Sèng-diêu, Hâiu-diêu, Sèng-liòng, Sèng-iĕng, Sèng-cìng, Hâiu-iĕng, Hâiu-cìng, Să̤-cìng, Hâiu-liòng, Nàng-liòng, Să̤-liòng, Báe̤k-liòng, Nàng-iĕng, Báe̤k-iĕng, ) | Nàng-báe̤k-dièu (Nàng-dièu: Làu-sóng, Nàng-cà̤, Nàng-liòng, Nàng-dìng; Báe̤k-dièu: Báe̤k-ngôi, Să̤-ngôi, Dĕ̤ng-ngôi, Báe̤k-ciŭ, Báe̤k-cà̤) | Sùi | Dòng | Ngū-dâi Sĕk-guók (Ngū-dâi: Hâiu-liòng, Hâiu-dòng, Hâiu-céng, Hâiu-háng, Hâiu-ciŭ; Sĕk-guók: Ngù-uŏk, Mìng, Gĭng-nàng, Mā-chū, Iòng-ngù, Nàng-dòng, Nàng-háng, Báe̤k-háng, Sèng-sṳ̆k, Hâiu-sṳ̆k) | Sóng (Báe̤k-sóng, Nàng-sóng) | Lièu | Gĭng | Să̤-hâ | Nguòng | Mìng (Nàng-mìng) | Chĭng | Dṳ̆ng-huà Mìng-guók | Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók