Ciŭ-dièu (周朝) sê Dṳ̆ng-guók lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng gì siŏh ciáh uòng-dièu, găk Ciŭ Ū-uòng miĕk Siŏng-dièu ī-hâiu gióng-lĭk.

Sèng 771 nièng, Kēng-ṳ̀ng páh giâ Ciŭ-dièu gì siū-dŭ, Ciŭ Bìng-uòng ciŏng siū-dŭ buăng gáu Lŏk-iòng kó̤. Lĭk-sṳ̄-hŏk-gă ciŏng ciā cĭ sèng gì Ciŭ-dièu hô̤ lā̤ Să̤-ciŭ, cĭ hâiu gì hô̤ lā̤ Dĕ̤ng-ciŭ.

Ciŭ-dièu gáu Dĕ̤ng-ciŭ gì sì-âu, guók-uòng ī-gĭng mò̤ sié-nó̤h giòng-lĭk lāu, gáuk dê cṳ̆-hâu cê̤ṳ lĭk, cuòi diŏh lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng hô̤ lā̤ Chŭng-chiŭ Sì-dâi. Gáu-muōi-lāu cṳ̆-hâu nâ diông 7 ciáh guók-gă, ciòng-buô chĭng-uòng, cuòi cêu sê Ciéng-guók Sì-dâi. Sèng 256 nièng, Ciŭ-dièu ké̤ṳk Cìng-guók miĕk lâi.


Dṳ̆ng-guók lĭk-sṳ̄
Sṳ̄-sèng | | Siŏng | Ciŭ (Să̤-ciŭ, Dĕ̤ng-ciŭ, Chŭng-chiŭ, Ciéng-guók) | Cìng | Háng (Să̤-háng, Sĭng, Dĕ̤ng-háng) | Săng-guók (Cò̤-ngôi, Sṳ̆k-háng, Dĕ̤ng-ngù) | Céng (Să̤-céng, Dĕ̤ng-céng) | Ngū-hù Sĕk-lĕ̤k-guók (Sìng-háng, Sèng-diêu, Hâiu-diêu, Sèng-liòng, Sèng-iĕng, Sèng-cìng, Hâiu-iĕng, Hâiu-cìng, Să̤-cìng, Hâiu-liòng, Nàng-liòng, Să̤-liòng, Báe̤k-liòng, Nàng-iĕng, Báe̤k-iĕng, ) | Nàng-báe̤k-dièu (Nàng-dièu: Làu-sóng, Nàng-cà̤, Nàng-liòng, Nàng-dìng; Báe̤k-dièu: Báe̤k-ngôi, Să̤-ngôi, Dĕ̤ng-ngôi, Báe̤k-ciŭ, Báe̤k-cà̤) | Sùi | Dòng | Ngū-dâi Sĕk-guók (Ngū-dâi: Hâiu-liòng, Hâiu-dòng, Hâiu-céng, Hâiu-háng, Hâiu-ciŭ; Sĕk-guók: Ngù-uŏk, Mìng, Gĭng-nàng, Mā-chū, Iòng-ngù, Nàng-dòng, Nàng-háng, Báe̤k-háng, Sèng-sṳ̆k, Hâiu-sṳ̆k) | Sóng (Báe̤k-sóng, Nàng-sóng) | Lièu | Gĭng | Să̤-hâ | Nguòng | Mìng (Nàng-mìng) | Chĭng | Dṳ̆ng-huà Mìng-guók | Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók