Ciŭ Ū-uòng (周武王), miàng Hĭ Huák (姬發), sê Ciŭ-dièu gì gióng-lĭk-ciā.

Ciŭ Ū-uòng

Ĭ nguòng-lài sê Ciŭ-cŭk gì siū-līng, gáu-muōi-lāu miĕk lâi Siŏng-dièu, bék sī Dêu-uòng, gióng-lĭk Ciŭ-dièu.