Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Céng-dièu (晉朝) sê Dṳ̆ng-guók lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng gì siŏh ciáh uòng-dièu.

265 nièng, Céng Ū-dá̤ tŭng-huăng Cò̤-ngôi, gióng-lĭk Céng-dièu. 280 nièng miĕk Dĕ̤ng-ngù, tūng-ék Dṳ̆ng-guók. 316 nièng, siū-dŭ Diòng-ăng (gĭng-dáng Siēng-să̤ Să̤-ăng) ké̤ṳk báe̤k-huŏng mìng-cŭk ciéng kó̤, huòng-dá̤ iâ ké̤ṳk niăh kó̤. Dâ̤ nê nièng, chĭng-uòng Sṳ̆-mā Iô (Céng Nguòng-dá̤) diŏh nàng-huŏng gì Gióng-kŏng (gĭng-dáng Gŏng-sŭ Nàng-gĭng) dĕng-gĭ có̤ huòng-dá̤. Lĭk-sṳ̄-hŏk-gă ciŏng ciā ī-hâiu gì Céng-dièu hô̤ lā̤ Dĕ̤ng-céng, cĭ sèng huòi hô̤ lā̤ Să̤-céng.

317 nièng, ciŏng-gŭng Làu Ê̤ṳ chuâng-ôi, gióng-lĭk Làu-sóng, Céng-dièu miĕk-uòng.


Dṳ̆ng-guók lĭk-sṳ̄
Sṳ̄-sèng | | Siŏng | Ciŭ (Să̤-ciŭ, Dĕ̤ng-ciŭ, Chŭng-chiŭ, Ciéng-guók) | Cìng | Háng (Să̤-háng, Sĭng, Dĕ̤ng-háng) | Săng-guók (Cò̤-ngôi, Sṳ̆k-háng, Dĕ̤ng-ngù) | Céng (Să̤-céng, Dĕ̤ng-céng) | Ngū-hù Sĕk-lĕ̤k-guók (Sìng-háng, Sèng-diêu, Hâiu-diêu, Sèng-liòng, Sèng-iĕng, Sèng-cìng, Hâiu-iĕng, Hâiu-cìng, Să̤-cìng, Hâiu-liòng, Nàng-liòng, Să̤-liòng, Báe̤k-liòng, Nàng-iĕng, Báe̤k-iĕng, ) | Nàng-báe̤k-dièu (Nàng-dièu: Làu-sóng, Nàng-cà̤, Nàng-liòng, Nàng-dìng; Báe̤k-dièu: Báe̤k-ngôi, Să̤-ngôi, Dĕ̤ng-ngôi, Báe̤k-ciŭ, Báe̤k-cà̤) | Sùi | Dòng | Ngū-dâi Sĕk-guók (Ngū-dâi: Hâiu-liòng, Hâiu-dòng, Hâiu-céng, Hâiu-háng, Hâiu-ciŭ; Sĕk-guók: Ngù-uŏk, Mìng, Gĭng-nàng, Mā-chū, Iòng-ngù, Nàng-dòng, Nàng-háng, Báe̤k-háng, Sèng-sṳ̆k, Hâiu-sṳ̆k) | Sóng (Báe̤k-sóng, Nàng-sóng) | Lièu | Gĭng | Să̤-hâ | Nguòng | Mìng (Nàng-mìng) | Chĭng | Dṳ̆ng-huà Mìng-guók | Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók