Làu Băng

Háng-dièu gì kăi-guók huòng-dá̤

Làu Băng (劉邦, s 256 n. - s 195 n.), iâ hô̤ lā̤ Háng Gŏ̤-cū (漢高祖), sê Dṳ̆ng-guók lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng Háng-dièu gì kăi-guók huòng-dá̤, sèng 202 nièng gáu sèng 195 nièng câi-ôi.

Làu Băng