Dṳ̆ng-huà Mìng-guók

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dṳ̆ng-huà Mìng-guók
中華民國
Flag of the Republic of China.svg National Emblem of the Republic of China.svg
hŭi-ciŏng
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Dṳ̆ng-huà Mìng-guók gì sū-câi.
Dṳ̆ng-huà Mìng-guók gì sū-câi.
Siū-dŭ Dài-báe̤k
Miêng-cék
  • guók-tū miêng-cék 36,193

̩ km2

sì-kṳ̆ UTC+8
Ìng-mìng sĕng-huák
guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Guók-ngṳ̄
Tŭng-ê̤ṳng ngṳ̄-ngiòng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Guók-ngṳ̄, Mìng-nàng-ngṳ̄, Káh-gă-ngṳ̄, Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄(Mā-cū), Buò-siĕng-ngṳ̄(Ŭ-kiŭ)
ìng-kēu
Céng-dê ùng-huá
céng-dê cié-dô Gê̤ṳng-huò-guók
liāng-dô-ìng
gĭng-cá̤ sĭk-lĭk
huó-bê dăng-ôi sĭng-dài-bê
GDP (mìng-ngiê siông gì) $9770.88 é (2014 nièng)
ìng-gĭng GDP (mìng-ngiê siông gì) $41,581(2014 nièng)
HDI 0.890(2012 nièng)
Guók-gă cṳ̆-lâiu
guók-gă dâi-hô̤ TWN
guók-cié ṳ̆k-miàng sáuk-siā .tw
guók-gă diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +886

Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (中華民國) sê Dĕ̤ng-ā gì siŏh ciáh guók-gă, iâ sê Ā-ciŭ có̤i cā gì siŏh ciáh gê̤ṳng-huò-guók. Dṳ̆ng-huà Mìng-guók tūng-cié gì huōng-ùi sê Dài-uăng, Pàng-hù, Gĭng-muòng, Mā-cū gâe̤ng Ŭ-kiŭ, gó chṳ̄ guók-cié gà̤-lēng duâi-bô-hông nè̤ng gó̤ ĭ „Dài-uăng“ (臺灣).

Dṳ̆ng-huà Mìng-guók găk 1911 nièng diŏh Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k sìng-lĭk. 1945 nièng ĭng-ôi Káung-nĭk Ciéng-cĕng séng-lé, iù Nĭk-buōng chiū lā̤ dáik gáu Dài-uăng. 1946 nièng, gák-gé̤ṳ să̤-báe̤k gì Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng huák-dông nô̤i-ciéng, ciŏng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók céng-hū dṳ̆k kó̤ Dài-uăng, diŏh 1949 nièng lêng lĭk Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók céng-hū. Có̤i cā Mī-guók dēng-dēng cṳ̆-buōng ciō-ngiê gì guók-gă nâ sìng-nêng Dài-uăng gì Dṳ̆ng-huà Mìng-guók, mò̤ sìng-nêng Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók céng-hū; gáu-muōi-lāu Mī-guók găk 1972 nièng gâe̤ng Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gióng-lĭk nguôi-gău guăng-hiê, sìng-nêng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók gì guók-gă muōng biéng muōng ciĕu, gáu gīng-dáng nâ diông 21 ciáh gò̤ lāu. Lièng-hăk-guók gì sĭk-ôi iâ găk 1971 nièng ké̤ṳk Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók chṳ̄-dâi.

Hèng-céng kṳ̆-mĭk修改

Gĭng-dáng gì Dṳ̆ng-huà Mìng-guók ô 5 ciáh dĭk-hăk-chê gâe̤ng 2 ciáh hṳ̆-gék gì sēng. Găk cī 2 ciáh hṳ̆-gék gì sēng â-dā̤, sê 3 ciáh chê gâe̤ng 14 ciáh gâing, gó ô siŏh ciáh iù gâing dâi-guāng gì hiŏng:

Gái káng修改