Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Buò-siĕng-ngṳ̄
Pô-sing-gṳ̂/莆仙語
Huák-nguòng guók Dṳ̆ng-guók Hók-gióng, Dài-uăng Ŭ-kiŭ
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆ Dṳ̆ng-guók Hók-gióng Buò-dièng gâe̤ng Siĕng-iù, Dài-uăng Ŭ-kiŭ
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
chă-bók-dŏ̤ 500 uâng
ngṳ̄-hiê
Háng-cáung-ngṳ̄-hiê
  • Háng-ngṳ̄-cŭk
    • Mìng-ngṳ̄-ciĕ
      • Buò-siĕng-ngṳ̄
ùng-cê hiê-tūng Háng-cê
Hĭng-huá Bàng-uâ-cê
Guăng-huŏng dê-ôi
guăng-huŏng
ngṳ̄-ngiòng
mò̤
Guāng-lī gĭ-gáiu mò̤
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-1 zh
ISO 639-2 chi (B)
zho (T)
ISO 639-3 cpx
Buò-siĕng-ngṳ̄ sāi gì dê-huŏng (uòng-sáik)

Buò-siĕng-ngṳ̄ (莆仙語, Può-siĕng-ngṳ̄: Pô-sing-gṳ̂) iâ hô̤ lā̤ Hĭng-huá-ngṳ̄ (興化語, Hing-hua̍-gṳ̂) hĕ̤k-ciā Buò-dièng-uâ (莆田話), sê Buò-dièng-nè̤ng gì mū-ngṳ̄, sāi gì nè̤ng chă-bók-dŏ̤ ô 500 uâng, ciō-iéu hŭng-buó diŏh Dṳ̆ng-guók gì Buò-dièng gâe̤ng Siĕng-iù, Dài-uăngŬ-kiŭ (烏坵) iâ sê sāi Buò-siĕng-ngṳ̄ gì.

Buò-siĕng-ngṳ̄ ô cê-gă gì ù-cê hô̤ lā̤ „Hĭng-huá Bàng-uâ-cê (興化平話字)“ dáng-sê gâe̤ng Hók-ciŭ-uâBàng-uâ-cê chă iā huông, sê 19 sié-gĭ gì sèng-hâiu Gĭ-dók-gáu diòng-gáu-sê̤ṳ chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gâe̤ng Mìng-nàng-ngṳ̄ Băh-uâ-cê lì huák-mìng gì.