Háng-ngṳ̄ (漢語), iâ hô̤ lā̤ Huà-ngṳ̄ (華語), sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók, Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (Dài-uăng) gâe̤ng Sĭng-gă-pŏ̤ gì Háng-cŭk nè̤ng sāi gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng.

Háng-ngṳ̄
漢語/汉语/华语
Huák-nguòng guók Dṳ̆ng-guók, Dài-uăng, Mā-lài-să̤-ā, Sĭng-gă-pŏ̤
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆ Dṳ̆ng-guók, Dài-uăng, Mā-lài-să̤-ā, Sĭng-gă-pŏ̤
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
14 é
ngṳ̄-hiê
Háng-cáung-ngṳ̄-hiê
  • Háng-ngṳ̄-cŭk
    • Guăng-uâ
      • Háng-ngṳ̄
ùng-cê hiê-tūng Háng-cê
Guăng-huŏng dê-ôi
guăng-huŏng
ngṳ̄-ngiòng
Dṳ̆ng-guók, Dài-uăng, Mā-lài-să̤-ā, Sĭng-gă-pŏ̤
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-1 zh
ISO 639-2 chi (B)
zho (T)
ISO 639-3 gáuk-cṳ̄ng dâi-mā:
cdo – Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
cjy – Céng-ngṳ̄
cmn – Háng-ngṳ̄ Guăng-uâ
cpx – Buò-siĕng-ngṳ̄
czh – Hŭi-ngṳ̄
czo – Mìng-dṳ̆ng-ngṳ̄
gan – Gáng-ngṳ̄
hak – Káh-gă-ngṳ̄
hsn – Siŏng-ngṳ̄
mnp – Mìng-báe̤k-ngṳ̄
nan – Mìng-nàng-ngṳ̄
wuu – Ngù-ngṳ̄
yue – Uŏk-ngṳ̄
och – Siông-gū Háng-ngṳ̄
ltc – Dṳ̆ng-gū Háng-ngṳ̄
lzh – Ùng-ngiòng-ùng
Gáuk cṳ̄ng Háng-ngṳ̄

Găk hī gūi ciáh guók-gă diē-sié, guăng-huŏng dŭ ciŏng Háng-ngṳ̄-cŭk gì sū-iū ngṳ̄-ngiòng hô̤ lā̤ Háng-ngṳ̄, ciŏng gì-dṳ̆ng gì siŏh cṳ̄ng hô̤ lā̤ Pū-tŭng-uâ (iâ hô̤ lā̤ Guók-ngṳ̄) hô̤ lā̤ „Biĕu-cūng Háng-ngṳ̄“, gì-tă Háng-ngṳ̄-cŭk gì ngṳ̄-ngiòng dŭ ké̤ṳk ĭ hô̤ lā̤ „huŏng-ngiòng“. Sĭk-cié cuòi ùng-ciòng sê céng-dê é-ngiê siông gì „huŏng-ngiòng“, téng ngṳ̄-ngiòng-hŏk gì huŏng-miêng lì gōng, gōng Pū-tŭng-uâ gì nè̤ng táu-dā̤ dŭ tiăng mâ̤ huòi-é gì-tă „huŏng-ngiòng“, gó-chṳ̄ diŏh sáung ngṳ̄-ngiòng, ng-sê huŏng-ngiòng.

Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók, Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (Dài-uăng) gâe̤ng Sĭng-gă-pŏ̤ gô-dā̤ dŭ dó̤i gáuk cṳ̄ng gì „huŏng-ngiòng“ có̤ guó páh-ák, gōng „huŏng-ngiòng“ gì nè̤ng muōng biéng muōng ciēu. Gáu hiêng-câi ciáh kăi-sṳ̄ ô bō̤-hô „huŏng-ngiòng“ gì siăng-ĭng.

Gái káng Siŭ-gāi