Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Lâng-gā-siăng (iâ â̤ siā có̤ „lâng-ā-siăng“, Háng-cê: 兩個聲) sê cī cê-gă hĕ̤k-ciā cū-cŭng téng ngôi-dê buăng gáu Hók-ciŭ dê-kṳ̆ lì diêu, gó muōi buōng-dê-huá gì nè̤ng. Cī siŏh dêng nè̤ng mò̤ bău-guák iā òng ī-sèng téng dṳ̆ng-nguòng buăng guó lì gì, ī-gĭng uòng-ciòng ké̤ṳk Hók-ciŭ-nè̤ng dùng-huá gì nè̤ng. Lâng-gā-siăng ciā sṳ̀ gì é-sé̤ṳ gâe̤ng ngiê-gĕ̤ng-nè̤ng (外江儂) hĕ̤k-ciā nguôi-dê-nè̤ng (外地儂) chă-bók-dŏ̤. Ô gì sèng-âu Lâng-gā-siăng ciā sṳ̀ sê ciŏng-muòng dó̤i Dâ̤-nê-ché̤ṳ Guók-gê̤ṳng Nô̤i-ciéng ciék-sók ī-hâiu gṳ̆ng Gê̤ṳng-sāng-dōng buăng gáu Hók-ciŭ lì diâng-gṳ̆ gì hī siŏh duâi piĕ nè̤ng gì tūng-chĭng.

Láng-gā-siăng ék-buăng nâ báik gōng Pū-tŭng-uâ, mâ̤ báik gōng Hók-ciŭ-uâ. Ĭ-gáuk-nè̤ng gì kēu-ĭng gâe̤ng Hók-ciŭ buōng-dê nè̤ng uòng-ciòng mâ̤ chiông, siŏh tiăng cêu â̤ báik gâe̤ng Hók-ciŭ-uâ sê mâ̤ siŏh-iông gì lâng cṳ̄ng siăng-ĭng, gó-chṳ̄ hô̤ lā̤ „Lâng-gā-siăng“. Ī-sèng gì sèng-âu lâng-gā-siăng â̤ ké̤ṳk nè̤ng káng mâ̤ kī. Gô-dā̤ ô siŏh cṳ̄ng gōng-huák: nàng-gái nâ sê chió bék, tō̤ lâu-mā ng-sê tō̤ gĕ̤ng-muói-giāng, cêu sê tō̤ lâng-gā-siăng. Bók-guó gĭng-dáng mâing-mâing mò̤ ciŏng-uâng gì gì-sê lāu.

Gĭng-dáng Hók-ciŭ-nè̤ng iâ â̤ ciŏng mâ̤ báik gōng Hók-ciŭ-uâ gì nè̤ng, hĕ̤k-ciā Hók-ciŭ-uâ gōng mâ̤ chĭng chū gì nè̤ng hô̤ lā̤ „Lâng-gā-siăng“.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu

Siŭ-gāi