Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng gì dōng gì
Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng gì dōng hŭi

Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng (中國共產黨) gāng-chĭng Dṳ̆ng-gê̤ṳng (中共), sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók mì-ék siŏh ciáh hăk-huák gì cĭk-céng-dōng.

Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng găk 1921 nièng 7 ngŏk 23 hô̤ diŏh Siông-hāi sìng-lĭk, ô 13 ciáh Dṳ̆ng-guók dâi-biĕu gâe̤ng 2 ciáh ngôi-guók-nè̤ng chăng-gă ciā huôi-ngiê. Gáu-muōi-lāu chăng-gă gì nè̤ng dâi-dŏng mò̤ siŏh ciáh â̤ gé ciā huôi sê 7 ngŏk gì diê siŏh nĭk kăi gì, cêu ciŏng 7 ngŏk 1 hô̤ dêng có̤ gióng dōng gī-niêng-nĭk.

1931 nièng, Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng gióng-lĭk Dṳ̆ng-huà Sŭ-mì-ăi Gê̤ṳng-huò-guók céng-hū. Dṳ̆ng-huà Mìng-guók puái buô-dôi kó̤ páh, có̤i-cṳ̄ng Gê̤ṳng-sāng-dōng ké̤ṳk ĭ páh suŏ gò̤, 1934 nièng cāu kó̤ Iòng-ăng. Káung-nĭk Ciéng-cĕng gì sèng-âu Gê̤ṳng-sāng-dōng gâe̤ng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók céng-hū hăk-cáuk, cê-gă gì buô-dôi gāi-miàng hô̤ lā̤ Báik-lô-gŭng. Káung-nĭk Ciéng-cĕng cĭ hâiu mò̤ niŏh òng cêu huák-sĕng nô̤i-ciéng. 1949 nièng, Gê̤ṳng-sāng-dōng ciŏng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók céng-hū dṳ̆k kó̤ Dài-uăng, găk Báe̤k-gĭng lêng lĭk Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók céng-hū.

Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng giĕng-tì siâ-huôi ciō-ngiê cié-dô, sê gĭng-dáng 9 ciáh siâ-huôi ciō-ngiê guók-gă gì cĭk-céng-dōng cī ék. Gŏng-gé̤ṳ gĭng-dáng Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng gì dōng-ciŏng giĕ-dêng, ĭ gì cī-dô sṳ̆-siōng ô: Marx-Lenin ciō-ngiê, Mò̤ Dĕk-dŭng sṳ̆-siōng, Dâing Siēu-bìng lī-lâung, Săng ciáh dâi-biēu, Kuŏ-hŏk huák-diēng-guăng gâe̤ng Sĭk Gê̤ṳng-bìng sṳ̆-siōng.