Mìng-nàng (閩南, Mìng-nàng-ngṳ̄: Bân-lâm), iâ hô̤ lō̤ â-nàng (下南), sê cī Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng nàng-buô gì dê-huŏng, bău-guák Ciŏng-ciŭ, Ciòng-ciŭ gâe̤ng Â-muòng săng ciáh dê-gék-chê. Ô gì sèng-âu iâ â̤ bău-guák Dài-uăng guāng gì Gĭng-muòng. A-nàng gì miàng lài-nguòng ṳ̀ â-luô (下路), cêu sê gū-dā̤ gì â săng-hū (下三府) nàng-buô gì Ciŏng-ciŭ gâe̤ng Ciòng-ciŭ.