Háng-cŭk

sié-gái gà̤-dēng ìng-kēu có̤i sâ̤ gì siŏh ciáh mìng-cŭk

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Háng-cŭk
汉族/漢族
Cūng Ìng-kēu
Dâi-iók 130 uâng
Hŭng-buó dê-kṳ̆
 Dṳ̆ng-guók 1,268,375,111
 Dài-uăng 23,575,365
 Hiŏng-gē̤ng 6,723,786
 Ó̤-muòng 663,400
Ngṳ̄-ngiòng

Háng-ngṳ̄

Hông gì Cŭng-gáu

ù-cŭng-gáu, Hŭk-gáu, Dô̤-gáu, Ṳ̀-gáu, siēu-só hông Gĭ-dók-gáu

Háng-cŭk (漢族) iâ hô̤ có̤ Háng-nè̤ng, sê sié-gái gà̤-dēng ìng-kēu có̤i sâ̤ gì siŏh ciáh mìng-cŭk, iâ sê Dṳ̆ng-guók guăng-huŏng giĕ-dêng gì „Dṳ̆ng-huà Mìng-cŭk“ cĭ ék. Háng-cŭk nè̤ng gì mū-ngṳ̄ dŭ sê Háng-ngṳ̄-cŭk gì ngṳ̄-ngiòng, bău-guák Háng-ngṳ̄ guăng-uâ, Ngù-ngṳ̄, Gáng-ngṳ̄, Siŏng-ngṳ̄, Káh-gă-ngṳ̄, Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄, Buò-siĕng-ngṳ̄, Mìng-nàng-ngṳ̄, Uŏk-ngṳ̄ dēng dēng, iā sâ̤ dê-huŏng gó tŭng-ê̤ṳng Hiêng-dâi biĕu-cūng Háng-ngṳ̄ (iâ hô̤ lā̤ Guók-ngṳ̄ hĕ̤k-ciā Pū-tŭng-uâ). Háng-cŭk â-dā̤ â̤ dé̤ṳng buŏng iā sâ̤ mìng-hié.