Hiêng-dâi Biĕu-cūng Háng-ngṳ̄

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hiêng-dâi Biĕu-cūng Háng-ngṳ̄
現代標準漢語
Huák-nguòng guók Dṳ̆ng-guók dâi-lṳ̆k, Dài-uăng, Mā-lài-să̤-ā, Sĭng-gă-pŏ̤
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆ Dṳ̆ng-guók dâi-lṳ̆k, Dài-uăng, Mā-lài-să̤-ā, Sĭng-gă-pŏ̤
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
9600 uâng
ngṳ̄-hiê
Háng-cáung-ngṳ̄-hiê
ùng-cê hiê-tūng Háng-cê
Guăng-huŏng dê-ôi
guăng-huŏng
ngṳ̄-ngiòng
Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók, Dṳ̆ng-huà Mìng-guók, Mā-lài-să̤-ā, Sĭng-gă-pŏ̤
Guāng-lī gĭ-gáiu Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gáu-ṳ̆k-buô guók-gă ngṳ̄-ngiòng ùng-cê gĕ̤ng-cáuk ūi-nguòng-huôi
Dṳ̆ng-huà Mìng-guók gáu-ṳ̆k-buô Cṳ̄ng-sĭng-gáu-ṳ̆k-sĭ dà̤ 4 kuŏ
Sĭng-gă-pŏ̤ tŭi-guŏng Huà-ngṳ̄ lī-sê̤ṳ-huôi
Mā-lài-să̤-ā Huà-ngṳ̄ giĕ-huōng lī-sê̤ṳ-huôi
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-1 zh
ISO 639-2 chi (B)
zho (T)
ISO 639-3 cmn
Kĕk Hiêng-dâi Biĕu-cūng Háng-ngṳ̄ có̤ guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng gì dê-huŏng

Hiêng-dâi Biĕu-cūng Háng-ngṳ̄ (現代標準漢語) sê Dṳ̆ng-guók dâi-lṳ̆k, Dài-uăng gâe̤ng Sĭng-gă-pŏ̤guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng. Hiêng-dâi Biĕu-cūng Háng-ngṳ̄ gì huák-ĭng sê ī Báe̤k-gĭng huŏng-ngiòng ùi biĕu-cūng, sṳ̀-ngṳ̄ ī báe̤k-huŏng huŏng-ngiòng bàng-siòng sāi gì sṳ̀ có̤ gĭ-chū, ngṳ̄-huák áng-ciéu hiêng-dâi Háng-ngṳ̄ băh-uâ-ùng gì ùng-huák giĕ-cáik.

Téng ngṳ̄-ngiòng-hŏk gì huŏng-miêng lì gōng, Hiêng-dâi Biĕu-cūng Háng-ngṳ̄ sê Háng-ngṳ̄ Guăng-uâ gì siŏh cṳ̄ng huŏng-ngiòng.

Lĭk-sṳ̄

Siŭ-gāi

Gū-cā sèng-âu, Háng-ngṳ̄ cêu ô cêng sâ̤ huŏng-ngiòng. Ôi lāu huŏng-biêng lī-dê guók-gă, lĭk-dâi uòng-dièu dŭ ô kŭi-diēng guăng-uâ ông-dông. Diŏh Mìng-dièu gâe̤ng Chĭng-dièu, céng-hū găk ciòng-guók gáuk-dê siék-lĭk „Céng-ĭng Cṳ̆-iêng“ (正音書院). Dáng-sê ĭng-ôi gū-cā mùi-tā̤ mâ̤ huák-dăk, tŭng-guó "Céng-ĭng Cṳ̆-iêng" lì gá báh-sáng gōng Guók-ngṳ̄ dŭ mò̤ nuô-uâi hâu-guō, nâ ô tĕ̤k-cṳ̆-nè̤ng â̤ báik gōng.

1912 nièng Dṳ̆ng-huà Mìng-guók sìng-lĭk hâiu, Guók-mìng-dōng gié-sṳ̆k tŏi-guōng Guók-ngṳ̄. 1955 nièng, Gê̤ṳng-sāng-dōng bô gâe̤ng "Guók-ngṳ̄" gì ciáng-sék mìng-chĭng (名稱) gāi có̤ "Pū-tŭng-uâ". Ĭng-ôi mùi-tā̤ gâe̤ng gáu-ṳ̆k gì pū-gĭk, ciā buáng gá sié-gī gōng Guók-ngṳ̄ gì nè̤ng muōng lài muōng sâ̤.

Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k gâe̤ng Dài-uăng gì Guók-ngṳ̄ găk ngṳ̄-ĭng, sṳ̀-ngṳ̄ dēng huŏng-miêng dŭ ô sŏ̤h piĕ kṳ̆-biék.

Gái káng

Siŭ-gāi
 
Wikipedia
Wikipedia ô cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng:
Hiêng-dâi Biĕu-cūng Háng-ngṳ̄ Wikipedia