Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k

(Iù Dṳ̆ng-guók dâi-lṳ̆k dêng-hióng lì gì)

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dê-dù gà̤-dēng uòng-sáik buô-hông sê Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k.

Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆kDṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók sū lī-dê gì dê-kṳ̆, dáng-sê mò̤ bău-guák Hiŏng-gē̤ng gâe̤ng Ó̤-muòng. Ng-sāi áng cê-méng kó̤ lī-gāi „Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k“, ĭng ciā kái-niêng ék-buăng sê ôi lāu kṳ̆-biék Dṳ̆ng-huà Mìng-guók sū lī-dê gì Dài-uàng, Pàng-hù, Gĭng-muòng, Mā-cū, gó-chṳ̄, Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k iâ bău-guák Hāi-nàng.