Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Wikinews gì dù-biĕu

Wikinews (Wiki Sĭllpng-) sê siŏh gá nô̤i-ṳ̀ng cê̤ṳ-iù gì sĭng-ùng huák-buó uōng-câng, sṳ̆k diŏh Wikimedia. Ĭ gâe̤ng lWikipedia gì kṳ̆-biék cêu chiông Jimmy Wales sū gōng gì: „Găk Wikinews, giĕng-dṳ̆k dà̤ bó̤-dô̤ dŭ sê siā có̤ gâe̤ng báik-kuŏ-ciòng-llcṳ̆ gì ùng-ciŏng siŏng-dó̤i gì sĭng-ùng bó̤-dô̤.“[1] Wikinews gì bó̤-dô̤ sê guăng-diēng dṳ̆ng-lĭk gì.

Chăng-kō̤

Siŭ-gāi

Nguôi-buô lièng-giék

Siŭ-gāi