Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gĭng   79Au
Kĭng(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Hâi(hĭ-iū ké-tā̤)
Lī (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Pì (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Bèng(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Táng(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Dâng(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Iōng(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Hók (nguòng-só)(lū-só)
Neon(hĭ-iū ké-tā̤)
Năk(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Mī (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Lé̤ṳ(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Sĭk (nguòng-só)(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Lìng (nguòng-só)(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Liù-uòng(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Lṳ̆k (nguòng-só)(lū-só)
Ā (nguòng-só)(hĭ-iū ké-tā̤)
Gák (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Gái (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Scandium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Titanium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Vanadium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Gáuk (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Mâing (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Tiék(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Gū (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Ngiĕk(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Dè̤ng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Ā-iòng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Gallium(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Germanium(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Piĕ (nguòng-só)(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Să̤ (gó-tā̤)(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Chéu (nguòng-só)(lū-só)
Káik (nguòng-só)(hĭ-iū ké-tā̤)
Rubidium(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Strontium(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Yttrium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Zirconium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Niobium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Mŭk (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Technetium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Ruthenium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Rhodium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Bă (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Ngṳ̀ng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Gáik (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Indium(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Sék(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Dà̤ (gĭng-sṳ̆k)(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Dá̤ (nguòng-só)(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Diēng(lū-só)
Să̤ (ké-tā̤)(hĭ-iū ké-tā̤)
Caesium(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Barium(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Lanthanum(lanthanum-hiê)
Cerium(lanthanum-hiê)
Praseodymium(lanthanum-hiê)
Neodymium(lanthanum-hiê)
Promethium(lanthanum-hiê)
Samarium(lanthanum-hiê)
Europium(lanthanum-hiê)
Gadolinium(lanthanum-hiê)
Terbium(lanthanum-hiê)
Dysprosium(lanthanum-hiê)
Holmium(lanthanum-hiê)
Erbium(lanthanum-hiê)
Thulium(lanthanum-hiê)
Ytterbium(lanthanum-hiê)
Lutetium(lanthanum-hiê)
Hafnium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Tantalum(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Ŭ (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Rhenium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Osmium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Iridium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Băh-gĭng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Gĭng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Cūi-ngṳ̀ng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Thallium(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Iòng (gĭng-sṳ̆k)(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Bék (gĭng-sṳ̆k)(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Polonium(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Astatine(lū-só)
Radon(hĭ-iū ké-tā̤)
Francium(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Lòi (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Actinium(actinium-hiê)
Thorium(actinium-hiê)
Protactinium(actinium-hiê)
Iù (gĭng-sṳ̆k)(actinium-hiê)
Neptunium(actinium-hiê)
Plutonium(actinium-hiê)
Americium(actinium-hiê)
Curium(actinium-hiê)
Berkelium(actinium-hiê)
Californium(actinium-hiê)
Einsteinium(actinium-hiê)
Fermium(actinium-hiê)
Mendelevium(actinium-hiê)
Nobelium(actinium-hiê)
Lawrencium(actinium-hiê)
Rutherfordium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Dubnium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Seaborgium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Bohrium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Hassium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Meitnerium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Darmstadtium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Roentgenium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Copernicium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Nihonium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Flerovium(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Moscovium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Livermorium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Tennessine(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Oganesson(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Ngṳ̀ng

Gĭng

Roentgeni
Băh-gĭngGĭngCūi-ngṳ̀ng
ngôi-guăng
gĭng-sṳ̆k: gĭng-sáik

gĭng gì cĭng-tā̤
gái-huóng
miàng-cê·hù-hô̤·sê̤ṳ-só Gĭng (aurum)·Au·79
nguòng-só lôi-biék guó-dô gĭng-sṳ̆k
cŭk·ciŭ-gĭ·kṳ̆ 11·6·d
nguòng-cṳ̄-liông 196.966569[1](5)
diêng-cṳ̄ bà̤-buó

[Xe]4f145d106s1
2, 8, 18, 32, 18, 1

Gĭng gì diêng cṳ̄ cèng (2, 8, 18, 32, 18, 1)
Gĭng gì diêng cṳ̄ cèng (2, 8, 18, 32, 18, 1)
ŭk-lī séng-cék
ŭk-tái gó-tā̤
mĭk-dô̤ (ciék-gê̤ṳng sék-ŭng)
19.30 g·cm−3
iòng-diēng sèng-âu gì ĭk-tā̤ mĭk-dô̤ 17.31 g·cm−3
iòng-diēng 1337.33 K,1064.18 °C,1947.52 °F
bé-diēng 3129 K,2856 °C,5173 °F
iòng iĕk 12.55 kJ·mol−1
ké-huá iĕk 324 kJ·mol−1
bī-iĕk-ṳ̀ng 25.418 J·mol−1·K−1

cĭng-ké-ák

ák/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
ŭng/K 1646 1814 2021 2281 2620 3078
nguòng-cṳ̄ séng-cék
iōng-huá-tái -1, 1, 2, 3, 4, 5
(lâng-séng iōng-huá-ŭk)
diêng-hô-séng 2.54 (Pauling biĕu-dô)
diêng-liê-nèng

dâ̤ 1 : 890.1 kJ·mol−1

dâ̤ 2: 1980 kJ·mol−1
nguòng-cṳ̄ buáng-géng 144 pm
gê̤ṳng-gá buáng-géng 136±6 pm
Van der Waals buáng-géng 166 pm
gì-tă
cĭng-tā̤ giék-gáiu

miêng-sĭng lĭk-huŏng

Gĭng ô miêng-sĭng lĭk-huŏng cĭng-tā̤ giék-gáiu
Cṳ̀-sê̤ṳ káung-cṳ̀-séng[2]
diêng-cū-lŭk (20 °C)22.14 n Ω·m
iĕk-dô̤-lŭk 318 W·m−1·K−1
pàng-dióng hiê-só (25 °C)14.2 µm·m−1·K−1
siăng-sók (sék-ŭng)2030 m·s−1
káung-lă giòng-dô̤ 120 MPa
Young muò-liông 79 GPa
cēng-ciék muò-liông 27 GPa
tā̤-cék muò-liông 180[3] GPa
Poisson bī 0.44
Mohs ngâing-dô̤ 2.5
Vickers ngâing-dô 216 MPa
Brinell ngâing-dô 25 HB MPa
CAS hô̤ 7440-57-5
có̤i ūng-diâng gì dùng-ôi-só


dùng-ôi-só hŭng-dô buáng-sŏi-gĭ huŏng-sék nèng-liôngMeV sāng-ŭk
195Au ìng-cô̤ 186.10 nĭk ε 0.227 195Pt
196Au ìng-cô̤ 6.183 nĭk ε 1.506 196Pt
β 0.686 196Hg
197Au 100% ūng-dêng, dái 118 ciáh dṳ̆ng-cṳ̄
198Au ìng-cô̤ 2.69517 nĭk β 1.372 198Hg
199Au ìng-cô̤ 3.169 nĭk β 0.453 199Hg

Uòng-gĭng (黃金), iâ hô̤ lā̤ gĭng (金), sê siŏh cṳ̄ng gĭng-sṳ̆k, iâ sê siŏh cṳ̄ng huá-hŏk nguòng-só. Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só sê 79, huá-hŏk hù-hô̤ sê Au.

Huá-hŏk séng-cék

Siŭ-gāi

Éng-ê̤ṳng

Siŭ-gāi

Cié-chṳ̄

Siŭ-gāi

Chăng-kō̤

Siŭ-gāi
  1. Standard Atomic Weights 2013. IUPAC. [2015-09-06]. 
  2. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds//Lide, D. R. (piĕng). CRC Handbook of Chemistry and Physics 86th. Boca Raton (FL): CRC Press. 2005 [2016-02-01]. ISBN 0-8493-0486-5. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2011-03-03). 
  3. Kelly, P.F. Properties of Materials. CRC Press. 2015. 355. ISBN 978-1-4822-0624-1.