Lū-só (鹵素) sê cī nguòng-só ciŭ-gĭ-biēu diē-sié dâ̤ 17 cŭk gì nguòng-só, bău-guák Hók (Fluorine), Lṳ̆k (Chlorine), Chéu (Bromine), Diēng (Iodine), Astatine gâe̤ng Ununseptium.