Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Urani   92U
Kĭng(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Hâi(hĭ-iū ké-tā̤)
Lī (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Pì (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Bèng(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Táng(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Dâng(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Iōng(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Hók (nguòng-só)(lū-só)
Neon(hĭ-iū ké-tā̤)
Năk(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Mī (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Lé̤ṳ(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Sĭk (nguòng-só)(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Lìng (nguòng-só)(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Liù-uòng(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Lṳ̆k (nguòng-só)(lū-só)
Ā (nguòng-só)(hĭ-iū ké-tā̤)
Gák (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Gái (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Scandium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Titanium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Vanadium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Gáuk (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Mâing (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Tiék(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Gū (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Ngiĕk(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Dè̤ng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Ā-iòng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Gallium(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Germanium(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Piĕ (nguòng-só)(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Să̤ (gó-tā̤)(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Chéu (nguòng-só)(lū-só)
Káik (nguòng-só)(hĭ-iū ké-tā̤)
Rubidium(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Strontium(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Yttrium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Zirconium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Niobium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Mŭk (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Technetium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Ruthenium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Rhodium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Bă (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Ngṳ̀ng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Gáik (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Indium(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Sék(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Dà̤ (gĭng-sṳ̆k)(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Dá̤ (nguòng-só)(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Diēng(lū-só)
Să̤ (ké-tā̤)(hĭ-iū ké-tā̤)
Caesium(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Barium(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Lanthanum(lanthanum-hiê)
Cerium(lanthanum-hiê)
Praseodymium(lanthanum-hiê)
Neodymium(lanthanum-hiê)
Promethium(lanthanum-hiê)
Samarium(lanthanum-hiê)
Europium(lanthanum-hiê)
Gadolinium(lanthanum-hiê)
Terbium(lanthanum-hiê)
Dysprosium(lanthanum-hiê)
Holmium(lanthanum-hiê)
Erbium(lanthanum-hiê)
Thulium(lanthanum-hiê)
Ytterbium(lanthanum-hiê)
Lutetium(lanthanum-hiê)
Hafnium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Tantalum(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Ŭ (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Rhenium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Osmium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Iridium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Băh-gĭng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Gĭng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Cūi-ngṳ̀ng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Thallium(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Iòng (gĭng-sṳ̆k)(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Bék (gĭng-sṳ̆k)(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Polonium(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Astatine(lū-só)
Radon(hĭ-iū ké-tā̤)
Francium(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Lòi (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Actinium(actinium-hiê)
Thorium(actinium-hiê)
Protactinium(actinium-hiê)
Iù (gĭng-sṳ̆k)(actinium-hiê)
Neptunium(actinium-hiê)
Plutonium(actinium-hiê)
Americium(actinium-hiê)
Curium(actinium-hiê)
Berkelium(actinium-hiê)
Californium(actinium-hiê)
Einsteinium(actinium-hiê)
Fermium(actinium-hiê)
Mendelevium(actinium-hiê)
Nobelium(actinium-hiê)
Lawrencium(actinium-hiê)
Rutherfordium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Dubnium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Seaborgium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Bohrium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Hassium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Meitnerium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Darmstadtium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Roentgenium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Copernicium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Nihonium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Flerovium(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Moscovium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Livermorium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Tennessine(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Oganesson(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Neodymi

Urani

(Uqb)
ProtactiniUraniNeptuni
ngôi-guăng
ngṳ̀ng-hŭi-sáik
Urani
gái-huóng
miàng-cê·hù-hô̤·sê̤ṳ-só Urani (Uranium)·U·92
nguòng-só lôi-biék Actinium-hiê
cŭk·ciŭ-gĭ·kṳ̆ mâ̤ sék-ê̤ṳng·7·f
nguòng-cṳ̄-liông 238.02891(3)
diêng-cṳ̄ bà̤-buó [Rn] 5f3 6d1 7s2
2, 8, 18, 32, 21, 9, 2
Lĭk-sṳ̄
huák-hiêng Martin Heinrich Klaproth(1789 nièng)
hŭng-liê Eugène-Melchior Péligot(1841 nièng)
ŭk-lī séng-cék
ŭk-tái gó-tā̤
mĭk-dô̤ (ciék-gê̤ṳng sék-ŭng)
19.1 g·cm−3
iòng-diēng sèng-âu gì ĭk-tā̤ mĭk-dô̤ 17.3 g·cm−3
iòng-diēng 1405.3 K,1132.2 °C,2070 °F
bé-diēng 4404 K,4131 °C,7468 °F
iòng iĕk 9.14 kJ·mol−1
ké-huá iĕk 417.1 kJ·mol−1
bī-iĕk-ṳ̀ng 27.665 J·mol−1·K−1

cĭng-ké-ák

ák/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
ŭng/K 2325 2564 2859 3234 3727 4402
nguòng-cṳ̄ séng-cék
iōng-huá-tái 6, 5, 4, 3[1], 2, 1
(iŏk giĕng-séng iōng-huá-ŭk)
diêng-hô-séng 1.38 (Pauling biĕu-dô)
diêng-liê-nèng

dâ̤ 1 : 597.6 kJ·mol−1

dâ̤ 2: 1420 kJ·mol−1
nguòng-cṳ̄ buáng-géng 156 pm
gê̤ṳng-gá buáng-géng 196±7 pm
Van der Waals buáng-géng 186 pm
gì-tă
cĭng-tā̤ giék-gáiu

ciáng-gău

Urani ô ciáng-gău cĭng-tā̤ giék-gáiu
Cṳ̀-sê̤ṳ sông-cṳ̀-séng
diêng-cū-lŭk (0 °C)0.280 µ Ω·m
iĕk-dô̤-lŭk 27.5 W·m−1·K−1
pàng-dióng hiê-só (25 °C)13.9 µm·m−1·K−1
siăng-sók (20 °C)3155 m·s−1
Young muò-liông 208 GPa
cēng-ciék muò-liông 111 GPa
tā̤-cék muò-liông 100 GPa
Poisson bī 0.23
CAS hô̤ 7440-61-1
có̤i ūng-diâng gì dùng-ôi-só


dùng-ôi-só hŭng-dô buáng-sŏi-gĭ huŏng-sék nèng-liôngMeV sāng-ŭk
232U hèng-liông 68.9 nièng SF -
α 5.414 228Th
233U hèng-liông 1.592×105 nièng SF 197.93[2]
α 4.909 229Th
234U 0.005% 2.455×105 nièng SF 197.78
α 4.859 230Th
235U 0.720% 7.04×108 nièng SF 202.48
α 4.679 231Th
236U hèng-liông 2.342×107 nièng SF 201.82
α 4.572 232Th
238U 99.274% 4.468×109 nièng α 4.270 234Th
SF 205.87
ββ - 238Pu

Urani, iâ hô̤ lā̤ (鈾), sê siŏh cṳ̄ng gĭng-sṳ̆k, iâ sê siŏh cṳ̄ng huá-hŏk nguòng-só. Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só sê 92, huá-hŏk hù-hô̤ sê U.

Huá-hŏk séng-cék

Siŭ-gāi

Éng-ê̤ṳng

Siŭ-gāi

Cié-chṳ̄

Siŭ-gāi

chăng-kō̤

Siŭ-gāi
  1. Morss, L.R.; Edelstein, N.M. and Fuger, J. (piĕng). The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements 3rd. Netherlands: Springer. 2006. ISBN 9048131464. 
  2. Magurno, B.A. ; Pearlstein, S (piĕng). Proceedings of the conference on nuclear data evaluation methods and procedures. BNL-NCS 51363, vol. II. Upton, NY (USA): Brookhaven National Lab. 1981: 835 ff.