Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gĭng-sṳ̆k (金屬) sê siŏh cṳ̄ng ô guŏng-dĕk (dó̤i â̤ káng-giéng gì guŏng â̤ huāng-siâ), ô ièng-diēng-séng, ṳ̀ng-ê dô̤-diêng, diòng-iĕk gì séng-cék gì nó̤h.

Ngū-hèng
Huō | Cūi | Mŭk | Gĭng |