Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ngū-hèng

Ngū-hèng (五行) sê huō, cūi, mŭk, gĭng, 5 cṳ̄ng ŭk-cék gì sĕng-káik guăng-hiê.

Ché̤ṳ-sê̤ṳ Siŭ-gāi

  • Iêu-nĭk (曜日) ché̤ṳ-sê̤ṳ: huō, cūi, mŭk, gĭng, tù;
  • «Siông-cṳ̆: hùng-huâng» (尚書: 洪範) gé gì ché̤ṳ-sê̤ṳ: cūi, huō, mŭk, gĭng, tù;
  • Bàng-uâ guáng-sié gì ché̤ṳ-sê̤ṳ: gĭng, mŭk, cūi, huō, tù.

Sĕng-káik guăng-hiê Siŭ-gāi

  • Sĕng: mŭk→huō→tù→gĭng→cūi→mŭk.
  • Káik: mŭk→tù→cūi→huō→gĭng→mŭk.

Gái káng Siŭ-gāi

Ngū-hèng
Huō | Cūi | Mŭk | Gĭng |