Tái-gĭk sê gŏng-gé̤ṳ «Ê-gĭng» diē-sié gì sĕng-siàng lī-lâung, gâe̤ng ĭng-iòng sṳ̄-siōng giĕk-hăk hìng-siàng gì ṳ̄-dêu kī-nguòng gái-niêng. Dô̤-gáu gâe̤ng ṳ̀-gáu dŭ ciĕ-tì ciā gái-niêng.

Gái káng

Siŭ-gāi