Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Báik-guá (八卦) sê «Ê-gĭng» (易經) diē-sié gì báik-cṳ̄ng hù-hô̤.

Báik-guá

Siŭ-gāi
Báik-guá miàng-cê
(Háng-cê)
miàng-cê
(Bàng-uâ-cê)
cê̤ṳ-iòng huŏng-ôi
  gièng tiĕng să̤-báe̤k
  kŏng să̤-nàng
  cīng lòi dĕ̤ng
  sáung hŭng dĕ̤ng-nàng
  kāng cūi báe̤k
  liê huōi nàng
  gáung săng dĕ̤ng-báe̤k
  dô̤i dĕk să̤

gái káng

Siŭ-gāi