Dṳ̆ng-cṳ̄ (中子) sê siŏh cṳ̄ng ā nguòng-cṳ̄ lĭk-cṳ̄, mò̤ dái diêng-hò̤, gé cáuk n, cék-liông 1.674927471(21)×10−27 kg, bī cék-cṳ̄ său dâe̤ng nék-giāng. Dṳ̆ng-cṳ̄ gâe̤ng cék-cṳ̄ cà̤-cà̤ gáiu-sìng lāu nguòng-cṳ̄ hŏk. Dṳ̀-kŭi 1H Kĭng nguòng-cṳ̄, gì-tă gì nguòng-cṳ̄ dŭ-ô dái dṳ̆ng-cṳ̄.