拍開主菜單

Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (1912 nièng–1949 nièng)

(Iù Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (1912–1949) dêng-hióng lì gì)
1912 nièng gáu 1949 nièng gì Dṳ̆ng-huà Mìng-guók liāng-tū.

1912 nièng gáu 1949 nièngDṳ̆ng-huà Mìng-guókDṳ̆ng-guók lĭk-sṳ̄ diē-sié gì siŏh ciáh gê̤ṳng-huò-guók. Ĭ gì guók-hô̤ sê Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (中華民國). Cuòi sê Dṳ̆ng-huà Mìng-guók buōng-sĭng lĭk-sṳ̄ gì siŏh ciáh sì-gĭ, hĭ sèng-âu gì dṳ̆ng-iŏng céng-hū siék diŏh Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k, gó-chṳ̄ diŏh Dṳ̆ng-ùng ék-buăng hô̤ có̤ Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Dâi-lṳ̆k Sì-gĭ (中華民國大陸時期), dò̤ lì kṳ̆-biék téng 1949 nièng gáu gĭng-dáng gì Dṳ̆ng-huà Mìng-guók găk Dài-uăng.

Cī ciáh guók-gă găk 1912 nièng iù Sŏng Ùng gióng-lĭk. 1949 nièng, Dṳ̆ng-huà Mìng-guók liāng-dô̤-ìng Ciōng Gái-sĭk găk Guók-gê̤ṳng Nô̤i-ciéng diē-sié sék-bâi, cāu kó̤ Dài-uăng. Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng găk Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k sìng-lĭk Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók.

Gái káng修改