Dài-uăng dŭk-lĭk ông-dông

Dài-uăng dŭk-lĭk ông-dông sê gĭng-dáng Dài-uăng siâ-huôi siông gì siŏh cṳ̄ng céng-dê guăng-diēng, ĭ gì mŭk-biĕu sê ciŏng Dài-uăng có̤ siàng siŏh ciáh ô dŭk-lĭk ciō-guòng, sêu guók-cié duâi-buô-hông guók-gă sìng-nêng gì guók-gă.

Gái káng Siŭ-gāi