Ĭng-ngṳ̄

"Ĭng-ngṳ̄" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "英語", dók cē̤-nē̤.

Ĭng-ngṳ̄ (英語, English) kī-nguòng găh Ĭng-guók, hiêng-káik-sì ô 1 piĕ guók-gă gâe̤ng dê-kṳ̆ sāi Ĭng-ngṳ̄ có̤ guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng, gó ô iā sâ̤ guók-gă ciong Ĭng-ngṳ̄ diâng có̤ dâ̤-nê ngṳ̄-ngiòng.

Ĭng-ngṳ̄
English
tĕ̤k-ĭng IPA: [ˈɪŋɡlɪʃ]
guók-gă / dê-kṳ̆ Ó̤-ciŭ, Gă-nā-dâi, Ái-ī-làng, Sĭng-să̤-làng, Ĭng-guók, Mī-guók, Nàng-hĭ, Hĭ-lĭ-pĭng, Sĭng-gă-pŏ̤ dēng dēng 100 gūi ciáh guók-gă gâe̤ng dê-kṳ̆
ciō-iéu dê-kṳ̆ ciō-iéu diŏh Să̤ Ĕu, Báe̤k Ĕu, Báe̤k-mī-ciŭ, Dâi-iòng-ciŭ gâe̤ng Să̤ Éng-dô gùng-dō̤ buô-hông dê-kṳ̆
gōng gì ìng-kēu 3 é 3514 uàng 8868 nè̤ng
hiê-sṳ̆k
Indo-European
  • Germanic
ùng-cê Lá-dĭng cê-mō̤
Guăng-huŏng dê-ôi
guăng-huŏng dê-ôi 73 ciáh guók-gă gâe̤ng dê-kṳ̆; Ĕu-mèng, Lièng-hăk-guók gâe̤ng cĭng sâ̤ gì guók-cié cŭ-cék
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-1 en
ISO 639-2 eng
ISO 639-3 eng
SIL ENG
Anglospeak.png
gōng Ĭng-ngṳ̄ gì dê-kṳ̆
EN (ISO 639-1)

Ĭng-ngṳ̄ sê góng sié-gái sāi-ê̤ṳng huōng-ùi dék kuák gì ngṳ̄-ngiòng. Góng sié-gái dâi-mō̤ ô 3 é 5,400 uâng nè̤ng kĕk Ĭng-ngṳ̄ có̤ dâ̤-ék ngṳ̄-ngiòng. Kĕk Ĭng-ngṳ̄ có̤ dâ̤-nê ngṳ̄-ngiòng gì ìng-kēu ô 1 é 5,000 uâng gáu 15 é. Ĭng-ngṳ̄ iâ sê Lièng-hăk-guók guŏng-huŏng ngṳ̄-ngiòng cĭ ék.

Lĭk-sṳ̄修改

Ĭng-ngṳ̄ sê téng gū-cā Ăng-gáh-lò̤ Sák-sŏng (Anglo-Saxons) mìng-cŭk gōng gì gū Ĭng-ngṳ̄ iēng-biéng siàng gì, sê Să̤ Nĭk-ngī-mâng-ngṳ̄ (Western Germanic language) gì 1 cṳ̄ng. Gó-chṳ̄ gĭng-dáng gì Ĭng-ngṳ̄ ngṳ̄-huák duâi-buô-hông dŭ gâe̤ng gì-tă Nĭk-ngī-mâng ngṳ̄-ngiòng cĭng chiông (pī-ṳ̀-gōng Hò̤-làng-ngṳ̄ gâe̤ng Dáik-ngṳ̄).

11 sié-gī, Huák-guók Nò̤-màng-dī-nè̤ng (Normans) chĭng-huâng Ĭng-guók, ciŏng Huák-ngṳ̄ gâe̤ng Lá-dĭng-ngṳ̄ dái gáu Ĭng-guók, sū-ī hiêng-dâi Ĭng-ngṳ̄ iâ ô cĭng sâ̤ Lá-dĭng ngṳ̄-cŭk dăng-sṳ̀.

Gê̤ṳng-dâi gĕ̤ng-ngiĕk gáik-mêng ī-hâiu, Ĭng-ngṳ̄ tié Ĭng-guók gì gŭng-dôi diòng gáu hāi-nguôi gì sĭk-mìng-dê, mâing-mâing biéng siàng sié-gái dék sì-hèng gì ngṳ̄-ngiòng.

Wikipedia ô cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng:
Ĭng-ngṳ̄ Wikipedia