Să̤ (ké-tā̤)

(Iù Xenon dêng-hióng lì gì)

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


xenon   54Xe
Kĭng(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Hâi(hĭ-iū ké-tā̤)
Lī (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Pì (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Bèng(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Táng(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Dâng(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Iōng(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Hók (nguòng-só)(lū-só)
Neon(hĭ-iū ké-tā̤)
Năk(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Mī (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Lé̤ṳ(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Sĭk (nguòng-só)(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Lìng (nguòng-só)(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Liù-uòng(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Lṳ̆k (nguòng-só)(lū-só)
Ā (nguòng-só)(hĭ-iū ké-tā̤)
Gák (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Gái (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Scandium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Titanium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Vanadium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Gáuk (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Mâing (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Tiék(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Gū (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Ngiĕk(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Dè̤ng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Ā-iòng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Gallium(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Germanium(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Piĕ (nguòng-só)(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Să̤ (gó-tā̤)(gì-tă hĭ-gĭng-sṳ̆k)
Chéu (nguòng-só)(lū-só)
Káik (nguòng-só)(hĭ-iū ké-tā̤)
Rubidium(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Strontium(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Yttrium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Zirconium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Niobium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Mŭk (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Technetium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Ruthenium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Rhodium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Bă (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Ngṳ̀ng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Gáik (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Indium(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Sék(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Dà̤ (gĭng-sṳ̆k)(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Dá̤ (nguòng-só)(lôi-gĭng-sṳ̆k)
Diēng(lū-só)
Să̤ (ké-tā̤)(hĭ-iū ké-tā̤)
Caesium(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Barium(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Lanthanum(lanthanum-hiê)
Cerium(lanthanum-hiê)
Praseodymium(lanthanum-hiê)
Neodymium(lanthanum-hiê)
Promethium(lanthanum-hiê)
Samarium(lanthanum-hiê)
Europium(lanthanum-hiê)
Gadolinium(lanthanum-hiê)
Terbium(lanthanum-hiê)
Dysprosium(lanthanum-hiê)
Holmium(lanthanum-hiê)
Erbium(lanthanum-hiê)
Thulium(lanthanum-hiê)
Ytterbium(lanthanum-hiê)
Lutetium(lanthanum-hiê)
Hafnium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Tantalum(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Ŭ (gĭng-sṳ̆k)(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Rhenium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Osmium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Iridium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Băh-gĭng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Gĭng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Cūi-ngṳ̀ng(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Thallium(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Iòng (gĭng-sṳ̆k)(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Bék (gĭng-sṳ̆k)(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Polonium(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Astatine(lū-só)
Radon(hĭ-iū ké-tā̤)
Francium(giĕng-gĭng-sṳ̆k)
Lòi (gĭng-sṳ̆k)(giĕng-tū gĭng-sṳ̆k)
Actinium(actinium-hiê)
Thorium(actinium-hiê)
Protactinium(actinium-hiê)
Iù (gĭng-sṳ̆k)(actinium-hiê)
Neptunium(actinium-hiê)
Plutonium(actinium-hiê)
Americium(actinium-hiê)
Curium(actinium-hiê)
Berkelium(actinium-hiê)
Californium(actinium-hiê)
Einsteinium(actinium-hiê)
Fermium(actinium-hiê)
Mendelevium(actinium-hiê)
Nobelium(actinium-hiê)
Lawrencium(actinium-hiê)
Rutherfordium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Dubnium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Seaborgium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Bohrium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Hassium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Meitnerium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Darmstadtium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Roentgenium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Copernicium(guó-dô gĭng-sṳ̆k)
Nihonium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Flerovium(bìng-gĭng-sṳ̆k)
Moscovium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Livermorium(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Tennessine(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
Oganesson(mâ̤ hiēu dĕk-séng)
krypton

xenon

radon
diēngxenonCaesi
ngôi-guăng
colorless gas, exhibiting a blue glow when placed in a high voltage electric field

A xenon-filled discharge tube glowing light blue

Spectral lines of xenon
gái-huóng
miàng-cê·hù-hô̤·sê̤ṳ-só xenon (xenon)·Xe·54
nguòng-só lôi-biék hĭ-iū ké-tā̤
cŭk·ciŭ-gĭ·kṳ̆ 18·5·p
nguòng-cṳ̄-liông 131.293(6)
diêng-cṳ̄ bà̤-buó

[Kr] 4d10 5s2 5p6
2, 8, 18, 18, 8

xenon gì diêng cṳ̄ cèng (2, 8, 18, 18, 8)
xenon gì diêng cṳ̄ cèng (2, 8, 18, 18, 8)
Lĭk-sṳ̄
Discovery and first isolation William Ramsay and Morris Travers (1898)
ŭk-lī séng-cék
ŭk-tái ké-tā̤
mĭk-dô̤ (0 °C, 101.325 kPa)
5.894 g/L
bé-diēng sèng-âu gì ĭk-tā̤ mĭk-dô̤ 2.942 g·cm−3
iòng-diēng 161.40 K,−111.75 °C,−169.15 °F
bé-diēng 165.051 K,−108.099 °C,−162.578 °F
săng-siông-diēng 161.405 K(-112 °C), 81.77 kPa
lìng-gái-diēng 289.733 K, 5.842 MPa
iòng iĕk 2.27 kJ·mol−1
ké-huá iĕk 12.64 kJ·mol−1
bī-iĕk-ṳ̀ng 21.01[1] J·mol−1·K−1

cĭng-ké-ák

ák/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
ŭng/K 83 92 103 117 137 165
nguòng-cṳ̄ séng-cék
iōng-huá-tái 0, +1, +2, +4, +6, +8
((rarely more than 0; a weakly acidic oxide))
diêng-hô-séng 2.6 (Pauling biĕu-dô)
diêng-liê-nèng

dâ̤ 1: {{{1st ionization energy}}} kJ·mol−1
dâ̤ 2: {{{2nd ionization energy}}} kJ·mol−1

dâ̤ 3: {{{3rd ionization energy}}} kJ·mol−1
gê̤ṳng-gá buáng-géng 140±9 pm
Van der Waals buáng-géng 216 pm
gì-tă
cĭng-tā̤ giék-gáiu

face-centered cubic

xenon ô face-centered cubic cĭng-tā̤ giék-gáiu
Cṳ̀-sê̤ṳ diamagnetic
iĕk-dô̤-lŭk 5.65×10−3 W·m−1·K−1
siăng-sók gas: 169 m·s−1
liquid: 1090 m·s−1
CAS hô̤ 7440-63-3
có̤i ūng-diâng gì dùng-ôi-só


dùng-ôi-só hŭng-dô buáng-sŏi-gĭ huŏng-sék nèng-liôngMeV sāng-ŭk
124Xe 0.095% >4.8×1016 y (β+β+) 0.825 124Te
125Xe syn 16.9 h ε 1.652 125I
126Xe 0.089% +β+) 0.8973 126Te
127Xe syn 36.345 d ε 0.662 127I
128Xe 1.91% (SF) <35.047
129Xe 26.4% (SF) <33.947
130Xe 4.07% (SF) <32.483
131Xe 21.2% (SF) <31.140
132Xe 26.9% (SF) <30.885
133Xe syn 5.247 d β 0.427 133Cs
134Xe 10.4% >1.1×1016 y (ββ) 0.819 134Ba
135Xe syn 9.14 h β 1.16 135Cs
136Xe 8.86% 2.165×1021 y[2] ββ 2.45783[3] 136Ba
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

Să̤ (氥) sê siŏh cṳ̄ng hĭ-iū ké-tā̤ nguòng-só. Nguòng-cṳ̄ sê̤ṳ-só sê 54, huá-hŏk hù-hô̤ sê Xe.

Huá-hŏk séng-cék

Siŭ-gāi

Éng-ê̤ṳng

Siŭ-gāi

Cié-chṳ̄

Siŭ-gāi

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu

Siŭ-gāi
  1. Hwang, Shuen-Cheng; Weltmer, William R. Helium Group Gases//Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Wiley. 2000: 343–383. ISBN 0-471-23896-1. doi:10.1002/0471238961.0701190508230114.a01. 
  2. Albert, J. B.; Auger, M.; Auty, D. J.; Barbeau, P. S.; Beauchamp, E.; Beck, D.; Belov, V.; Benitez-Medina, C.; Bonatt, J.; Breidenbach, M.; Brunner, T.; Burenkov, A.; Cao, G. F.; Chambers, C.; Chaves, J.; Cleveland, B.; Cook, S.; Craycraft, A.; Daniels, T.; Danilov, M.; Daugherty, S. J.; Davis, C. G.; Davis, J.; Devoe, R.; Delaquis, S.; Dobi, A.; Dolgolenko, A.; Dolinski, M. J.; Dunford, M. et al. Improved measurement of the 2νββ half-life of 136Xe with the EXO-200 detector. Physical Review C. 2014, 89. doi:10.1103/PhysRevC.89.015502. 
  3. Redshaw, M.; Wingfield, E.; McDaniel, J.; Myers, E. Mass and Double-Beta-Decay Q Value of 136Xe. Physical Review Letters. 2007, 98 (5): 53003. Bibcode:2007PhRvL..98e3003R. doi:10.1103/PhysRevLett.98.053003.