Hĭng-huá-nè̤ng

(Iù Buò-dièng-nè̤ng dêng-hióng lì gì)
Hĭng-huá-nè̤ng
Pó-sing-náng, Hing-hua̍-náng
Cūng Ìng-kēu
~5,000,000
Hŭng-buó dê-kṳ̆
 Dṳ̆ng-guók Hók-gióng
 Dài-uăng Ŭ-kiŭ
Dĕ̤ng-nàng-ā
Ngṳ̄-ngiòng

Buò-siĕng-ngṳ̄

Hông gì Cŭng-gáu

Hŭk-gáu, Dô̤-gáu, Ṳ̀-gáu, ù-cŭng-gáu...
siēu-só: Gĭ-dók-gáu

Siŏng-guăng Mìng-cŭk

Hók-gióng-nè̤ng [en] (Mìng-nàng-nè̤ng, Dièu-ciŭ-nè̤ng, Lòi-ciŭ-nè̤ng, Hāi-nàng-nè̤ng, Hók-ciŭ-nè̤ng, ...), Háng-cŭk

Hĭng-huá-nè̤ng (興化儂), iâ hô̤ lā̤ Buò-siĕng-nè̤ng (莆仙儂), sê Háng-cŭk gì siŏh ciáh mìng-hié, sĕng-uăk diŏh Hók-gióngBuò-dièng, gōng Buò-siĕng-ngṳ̄.