「10 nguŏk 29 hô̤」調整以後𣍐蜀樣其地方

Sĭng hiĕk: {{DayInfo|10|29}} ==Cáik-nĭk== ==Duâi dâi== * '''1675 nièng''': Dáik-guók só-hŏk-gă Gottfried Wilhelm Leibniz tàu huòi kék „∫“ ciā hù-hô̤ có̤ '...
(Sĭng hiĕk: {{DayInfo|10|29}} ==Cáik-nĭk== ==Duâi dâi== * '''1675 nièng''': Dáik-guók só-hŏk-gă Gottfried Wilhelm Leibniz tàu huòi kék „∫“ ciā hù-hô̤ có̤ '...)
(Mò̤ chă)
匿名使用者