Lā̤-bái-nĭk (禮拜日) iâ hô̤ lā̤ lā̤-bái (禮拜), sê siŏh sĭng-gĭ dâi-dŏng gì siŏh nĭk, cī bái-lĕ̤k gâe̤ng bái-ék dâi-dŏng gì hī siŏh nĭk, sáng gĭ-dók-gáu gì nè̤ng iâ gó ĭ ciō-nĭk (主日).

Lā̤-bái gô-dā̤ hô̤ lā̤ nĭk-iêu-nĭk (日曜日), gĭng-dáng Nĭk-buōng gâe̤ng Dièu-siēng gó sê ciŏng-uâng gó gì.

Séng gĭ-dók-gáu gì nè̤ng diŏh găk cī nĭk kó̤ gáu-dòng có̤ lā̤-bái.