Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Nĭk (日) hĕ̤k-ciā hô̤ lā̤ gĕ̤ng (工), sê siŏh ciáh sì-găng dăng-ôi, chă-bók-dŏ̤ siŏng-dŏng dê-giù ièng dê-ché̤ṳk cê-gă chiŏ-chiŏ siŏh kuàng gì siŏh ciáh ciŭ-gĭ.

Gâe̤ng Háng-ngṳ̄ mâ̤ siŏh iông, Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì sì-găng dŭ sê gōng „gūi nguŏk gūi hô̤“ (幾月幾號), ng-gōng „gūi nguŏk gūi nĭk“.