Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Nĭk-tàu
Nĭk-tàu téng săng diē-sié bà chók-lì

Nĭk-tàu (Guăng-ṳ̀ cī bĭh ĭng-bìng ùng-giông 日頭; hù-hô̤: ☉), hĕ̤k-ciā hô̤ lā̤ Tái-iòng (太陽), sê tái-iòng-hiê gì 1 lăk diâng-sĭng, dâe̤ng-liông sê gó̤-lòng tái-iòng-hiê gì 99%. Dê-giù gâe̤ng gì-tă gì giàng-sĭng dŭ diŏh nĭk-tàu bòng-biĕng pă-lă-kuàng. Ô nĭk-tàu ciáh ô dê-giù gì nĭk-dŏng gâe̤ng màng-buŏ. Dê-giù ông-dông sū-sṳ̆ gì nèng-liông, dê-giù gà̤-dēng ciòng-buô sĕng-miâng sū-sṳ̆ gì nè̤ng-liông dŭ sê Nĭk-tàu tì-gâe̤ng gì.

Nĭk-tàu gâe̤ng sìng-uâ Siŭ-gāi

Dṳ̆ng-guók sìng-uâ ô „Hâiu-ngiê siâ nĭk“ (后羿射日) gì diòng-siók. Gū-cā-cā sèng-hâiu, tiĕng lā̤ ô 10 lăk nĭk-tàu, duâi-dê dŭ ké̤ṳk hiék dă gó̤. Hâiu-ngiê cêu sāi ciéng siŏk dâung 9 lăk, diông 1 lăk. Iù-sê ìng-lôi gì sĕng-còng kuàng-gīng ciáh biéng ciáng-siòng.

Hĭ-lé-nà̤ sìng-uâ diē-sié, tái-iòng-sìng sê Ă-pŏ̤-lò̤ (阿波羅).

Tái-iòng-hiê
 
Diâng-sĭng: Nĭk-tàu
Giàng-sĭng: Cūi-sĭng · Gĭng-sĭng · Dê-giù · Huōi-sĭng · Mŭk-sĭng ·
Tū-sĭng · Tiĕng-uòng-sĭng · Hāi-uòng-sĭng
Ā̤-giàng-sĭng: Ceres · Mìng-uòng-sĭng · Haumea · Makemake · Eris
Ôi-sĭng: Nguŏk· Huōi-sĭng gì · Mŭk-sĭng gì · Tū-sĭng gì ·
Tiĕng-uòng-sĭng gì · Hāi-uòng-sĭng gì
Chēng-chiū-sĭng: Halley Chēng-chiū-sĭng · Encke Chēng-chiū-sĭng
Gì-tă: Siēu-giàng-sĭng-dâi· Kuiper-dâi · Scattered disc · Oort-hùng