Giàng-sĭng

Giàng-sĭng (行星) sê cī cê-gă mâ̤ huák-guŏng, kuàng diâng-sĭng giàng gì siŏh lôi sĭng-giù.

Gáuk cṳ̄ng giàng-sĭng

Tái-iòng-hiê dâi-dŏng ô 8 ciáh giàng-sĭng, nē̤ng-gă diêu gì dê-giù cêu sê gì-dṳ̆ng siŏh lăk.