Diâng-sĭng

Diâng-sĭng (定星) sê duâi cék-liông, â̤ cê-gă huák-guŏngdēng-liê-cṳ̄-tā̤ sĭng-giù.

Tái-iòng sê nē̤ng-gă có̤i sṳ̆k-sék gì diâng-sĭng

Tiĕng-ò̤ diē-sié chă-bók-dŏ̤ ô 1,000 gáu 4,000 é ciáh hèng-sĭng, tái-iòng nâ sê gì-dṳ̆ng iā nâung iā bàng-siòng gì siŏh lăk.

Tái-iòng-hiê dâi-dŏng nâ ô siŏh ciáh hèng-sĭng, cuòi cêu sê tái-iòng.