Mìng-uòng-sĭng

Mìng-uòng-sĭng(冥王星) sê tái-iòng-hiê gì siŏh ciáh ā̤-giàng-sĭng.

Mìng-uòng-sĭng

Mìng-uòng-sĭng có̤i cā ké̤ṳk nè̤ng dŏng tái-iòng-hié gì dâ̤ 9 lăk giàng-sĭng. 2006 nièng 8 nguŏk 24 hô̤ téng giàng-sĭng diē-sié dṳ̀ lâi.


Tái-iòng-hiê
Solar System XVII.png
Diâng-sĭng: Nĭk-tàu
Giàng-sĭng: Cūi-sĭng · Gĭng-sĭng · Dê-giù · Huōi-sĭng · Mŭk-sĭng ·
Tū-sĭng · Tiĕng-uòng-sĭng · Hāi-uòng-sĭng
Ā̤-giàng-sĭng: Ceres · Mìng-uòng-sĭng · Haumea · Makemake · Eris
Ôi-sĭng: Nguŏk· Huōi-sĭng gì · Mŭk-sĭng gì · Tū-sĭng gì ·
Tiĕng-uòng-sĭng gì · Hāi-uòng-sĭng gì
Chēng-chiū-sĭng: Halley Chēng-chiū-sĭng · Encke Chēng-chiū-sĭng
Gì-tă: Siēu-giàng-sĭng-dâi· Kuiper-dâi · Scattered disc · Oort-hùng