Wikipedia:當年今旦/9月

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


今旦是2022年05月23號。 (刷新)

Wikipedia:當年今旦/05月23號

9月修改


9月1號臺灣:記者節


9月2號越南:獨立日


9月3號中國抗日戰爭勝利紀念日;臺灣:軍人節


9月4號


9月5號


9月6號


9月7號


9月8號:國際掃盲日


9月9號朝鮮:國慶


9月10號中國:教師節


9月11號


9月12號


9月13號


9月14號


9月15號


9月16號


9月17號


9月18號


9月19號


9月20號


9月21號


9月22號


9月23號


9月24號


9月25號


9月26號


9月27號


9月28號臺灣:教師節


9月29號


9月30號