Lìng Sié-gŭng (林世功, 1842 n. 2 ng. 3 h. - 1880 n. 11 ng. 20 h.), cê Cṳ̄-sê̤ṳ (子敘), hô̤ Chŭng-bâung (春傍), sê Liù-giù-guók gì siŏh ciáh céng-dê-gă gâe̤ng ngôi-gău-guăng. Hŭng-hô̤ Nagushiku Satunushipechin (Chṳ̆ng-sìng-ngṳ̄: 名城 里之子親雲上 (ナーグシク サトゥヌシペーチン)).

Lìng Sié-gŭng diŏh Giū-mī-chŏng chók-sĕng, ĭ sĭ siā mâ̤ ngài, ké̤ṳk Liù-giù puái kó̤ Dṳ̆ng-guók làu-hŏk. Diōng lì ī-hâiu, có̤ uòng-tái-cṳ̄ Siông Diēngsĭng-săng.

1876 nièng, Nĭk-buōng giòng-páuk Liù-giù gâe̤ng Muāng-chĭng duâng-ciŏk guăng-hiê, guók-uòng Siông Tái puái ĭ gṳ̆ng Hióng Dáik-hèng kó̤ Hók-ciŭ, hióng Muāng-chĭng bó̤-gó̤ ciā dâi. 1879 nièng, Liù-giù ké̤ṳk Nĭk-buōng miĕk lâi, ĭ tău-tău téng Hók-ciŭ bié kó̤ Báe̤k-gĭng gău-siĕk, iéu-giù Muāng-chĭng hióng Nĭk-buōng siĕ-gă ák-lĭk. Muāng-chĭng gâe̤ng Nĭk-buōng dàng-puáng sék-bâi ī-hâiu, ĭ găk Báe̤k-gĭng cê̤ṳ-sák.