Muāng-ciŭ (滿洲, Muāng-ngṳ̄: ) sê siŏh ciáh dê-lī gái-niêng, sê cī gĭng-dáng Dṳ̆ng-guók Dĕ̤ng-báe̤k (bău-guák Lièu-nìng, Gék-lìng gâe̤ng Háik-lṳ̀ng-gĕ̤ng 3 sēng), Nô̤i Mùng-gū dĕ̤ng-báe̤k gì „Dĕ̤ng-sé-mèng“ (Chiáh-hŭng-chê, Tŭng-lièu-chê, Hulunbuir-chê, Hinggan-mèng) gâe̤ng Ngò̤-lò̤-sṳ̆Uōng-dĕ̤ng. Ék-buăng ciŏng Dṳ̆ng-guók Dĕ̤ng-báe̤k gì buô-hông hô̤ lā̤ „Nô̤i Muāng-ciŭ“ (內滿洲), Ngò̤-lò̤-sṳ̆ gì buô-hông hô̤ lā̤ „Ngôi Muāng-ciŭ“ (外滿洲).

Muāng-ciŭ sê Muāng-cŭk gì huák-nguòng-dê, gó-chṳ̄ hô̤ lā̤ ciā miàng-cê. Gáu-muōi-lāu Dâ̤ 2 ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéng ī-hâiu, Dṳ̆ng-guók nè̤ng biê-miēng tì-gáu Muāng-ciŭ-guók, dĕk-lìng-é ng-hô̤ ciā miàng, bók-guó gĭng-dáng sié-gái iā sâ̤ guók-gă gì nè̤ng gó hô̤ hŭ́-uái hô̤ lā̤ „Muāng-ciŭ“.