Mìng (Sĕk-guók)

(Iù Mìng-guók (Sĕk-guók) dêng-hióng lì gì)

Mìng-guók (閩國) iâ hô̤ lā̤ Dâi-mìng (大閩), sê Ngū-dâi Sĕk-guók Sì-gĭ gì siŏh ciáh guók-gă, iâ sê Sĕk-guók cĭ ék. Ciā guók-gă tūng-dê gì dê-huŏng chă-bók-dŏ̤ siŏng-dŏng gĭng-dáng Dṳ̆ng-guókHók-gióng-sēng.

Mìng-guók gì bēng-dù (933 nièng)

Mìng-guók iù Uòng Sīng-dĭ găk 909 nièng gióng-lĭk, bók-guó ĭ táu-dā̤ dŭ mò̤ chĭng huòng-dá̤, 933 nièng, ĭ gì giāng Uòng Iòng-gĭng ciáh kăi-sṳ̄ chĭng Dâi-mìng huòng-dá̤.

945 nièng, Mìng-guók ké̤ṳk Nàng-dòng miĕk lâi.


Dṳ̆ng-guók lĭk-sṳ̄
Sṳ̄-sèng | | Siŏng | Ciŭ (Să̤-ciŭ, Dĕ̤ng-ciŭ, Chŭng-chiŭ, Ciéng-guók) | Cìng | Háng (Să̤-háng, Sĭng, Dĕ̤ng-háng) | Săng-guók (Cò̤-ngôi, Sṳ̆k-háng, Dĕ̤ng-ngù) | Céng (Să̤-céng, Dĕ̤ng-céng) | Ngū-hù Sĕk-lĕ̤k-guók (Sìng-háng, Sèng-diêu, Hâiu-diêu, Sèng-liòng, Sèng-iĕng, Sèng-cìng, Hâiu-iĕng, Hâiu-cìng, Să̤-cìng, Hâiu-liòng, Nàng-liòng, Să̤-liòng, Báe̤k-liòng, Nàng-iĕng, Báe̤k-iĕng, ) | Nàng-báe̤k-dièu (Nàng-dièu: Làu-sóng, Nàng-cà̤, Nàng-liòng, Nàng-dìng; Báe̤k-dièu: Báe̤k-ngôi, Să̤-ngôi, Dĕ̤ng-ngôi, Báe̤k-ciŭ, Báe̤k-cà̤) | Sùi | Dòng | Ngū-dâi Sĕk-guók (Ngū-dâi: Hâiu-liòng, Hâiu-dòng, Hâiu-céng, Hâiu-háng, Hâiu-ciŭ; Sĕk-guók: Ngù-uŏk, Mìng, Gĭng-nàng, Mā-chū, Iòng-ngù, Nàng-dòng, Nàng-háng, Báe̤k-háng, Sèng-sṳ̆k, Hâiu-sṳ̆k) | Sóng (Báe̤k-sóng, Nàng-sóng) | Lièu | Gĭng | Să̤-hâ | Nguòng | Mìng (Nàng-mìng) | Chĭng | Dṳ̆ng-huà Mìng-guók | Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók