Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dài Pàng Gĭng Mā (台澎金馬) lĕ̤k huói ī-siông ìng-kēu diŏh chió-lā̤ sāi Dài-uăng-uâ gì bī-liê.

Dài-uăng-uâ (臺灣話, Mìng-nàng-ngṳ̄: Tâi-oân-oē), iâ hô̤ lā̤ Dài-uăng-ngṳ̄ (臺灣語, Tâi-oân-gí), Dài-ngṳ̄ (臺語, Tâi-gí) hĕ̤k-ciā Dài-uăng Mìng-nàng-ngṳ̄ (臺灣閩南語, Tâi-oân Bân-lâm-gí), sê Mìng-nàng-ngṳ̄ gì siŏh cṳ̄ng huŏng-ngiòng, sāi gì nè̤ng ciō-iéu diŏh Dṳ̆ng-huà Mìng-guókDài-uăng.

Găk Dài-uăng, Dài-uăng-uâ sê dṳ̀ kŭi Guók-ngṳ̄ cĭ ngôi īng-hiōng-lĭk có̤i duâi gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng.