Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Bìng-săng(屏山) sê Hók-ciŭ Săng-săng dài-dǒng gì siŏh ciáh săng, gèng 62 , găk Hók-ciŭ gô siàng báe̤k-biĕng, iông-sék iā chiông Bìng-hŭng(屏風), gó-chṳ̄ hô̤ lā̤ “Bìng-săng”. Gô-dā̤ Mìng-uŏk(閩越) guók-uòng ciŏng dŭ-siàng(都城) kī diŏh săng gì piăng-âu, gó-chṳ̄ iâ hô̤ lā̤ “Uŏk-uòng-săng”(越王山).

Gīng-diēngSiŭ-gāi