"Hŭng-tăi" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "風颱", dók cŭ-uái.

Hŭng-tăi (風颱) ciáng-sék mìng-chĭng (名稱) hô̤ lō̤ „iĕk-dái ké-siòng“ (熱帶氣旋, tropical cyclone), sê 1 cṳ̄ng nōng hŭng-bó̤ hiê-tūng (warm storm system), diŏh iĕk-dái hĕ̤k-ciā ā-iĕk-dái hāi-iòng gà̤-lēng hìng-siàng. Hŭng-tăi gì hŭng-lĭk sèu-sèu dăk gáu 10 ngék ī-gèng, gó puâng lā̤ hŭng-bó̤-ṳ̄, gó-chṳ̄ pó̤-huâi-lĭk cêng duâi.

Hŭng-tăi Kā-ták-lìng-ná (Catarina) gì ôi-sĭng-dù, 2004 nièng 3 nguŏk 26 hô̤.

Hŭng-tăi gì nèng-liông sê iù cūi-ké biéng dáe̤ng sū sék-huóng gì iĕk-nèng lì gì, sū-ī hŭng-tăi siŏh dĕng-lṳ̆k, nèng-liông lài-nguòng cêu mò̤ gó̤, hŭng-lĭk â̤ mâing-mâing biéng iŏk, gūi gĕ̤ng hâiu â̤ biéng có̤ hŭng-tăi-giāng (風颱囝), gáu-muōi cêu dìng gó̤.

Nièng-nièng-màng hâ-tiĕng gâe̤ng chiŭ-tiĕng, téng Tái-bìng-iòng lì gì hŭng-tăi dŭ â̤ chuŏi gáu Dài-uăng, Hók-gióng, Ciék-gŏng, Guōng-dĕ̤ng dēng dê-kṳ̆.

Siŏng-guăng sṳ̆k-ngṳ̄-uâ

Siŭ-gāi
  • Lĕ̤k-nguŏk hŭng-tăi săng gāu giāng, Chék-nguŏk hŭng-tăi mò̤ huòi nàng. (六月風颱生九囝, 七月風颱無回南.)
Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Hŭng-tăi ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.