Háng-ngṳ̄ Pĭng-ĭng

Háng-ngṳ̄ Pĭng-ĭng (漢語拼音) sê siŏh cṳ̄ng Háng-ngṳ̄ Pū-tŭng-uâ gì cê-mō̤ hù-hô̤, dò̤ lì biēu-gé Háng-ngṳ̄ gì tĕ̤k-ĭng.

Háng-ngṳ̄ Pĭng-ĭng sê Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng diŏh siông-dài ī-hâiu cŭ-cék nè̤ng huák-mìng gì, diŏh 1958 nièng ciáng-sék diâng chók-dài. Diŏh Dài-uăng gĭ-buōng mò̤ sié-nó̤h nè̤ng sāi, Dài-uăng sāi gì sê Wade–Giles Pĭng-ĭng hĕ̤k-ciā Tŭng-ê̤ṳng Pĭng-ĭng.

Cê-mō̤ gì huák-ĭng

Siŭ-gāi

Sĭng-mō̤

Siŭ-gāi
pĭng-ĭng IPA gāi-siók
b [p]
p [pʰ]
m [m]
f [f]
d [t]
t [tʰ]
n [n]
l [l]
g [k]
k [kʰ]
h [x]
j [tɕ]
q [tɕʰ]
x [ɕ]
zh [ʈʂ]
ch [ʈʂʰ]
sh [ʂ]
r [ʐ]
z [ts]
c [tsʰ]
s [s]
w [w]
y [j]
[.]

Ông-mō̤

Siŭ-gāi
pĭng-ĭng IPA gāi-siók
-i [z̩], [ʐ̩]
a [ɑ]
o [u̯ɔ]
e [ɤ], [ə]
ê [ɛ]
ai [aɪ̯]
ei [ei̯]
ao [ɑʊ̯]
ou [ou̯]
an [an]
en [ən]
ang [ɑŋ]
eng [ɤŋ]
ong [ʊŋ]
er [ɑɻ]
Téng i- (y-) kī-tàu
i / yi [i]
ia / yia [i̯ɑ]
io / yio [i̯ɔ]
ie / yie [i̯ɛ]
iao / yiao [iɑʊ]
iu / yiu [i̯ou̯]
ian / yian [i̯ɛn]
in / yin [in]
iang / yiang [i̯ɑŋ]
ing / ying [iŋ]
iong / yiong [i̯ʊŋ]
Téng u- (w-) kī-tàu
u / wu [u]
ua / wua [u̯a]
uo / wuo [u̯ɔ]
uai / wuai [u̯aɪ̯]
ui / wui [u̯ei̯]
uan / wuan [u̯an]
un / wun [u̯ən]
uang / wuang [u̯ɑŋ]
ong / wong [u̯ɤŋ]
Téng ü- (yu-) kī-tàu
u, ü / yu, [y]
ue, üe / yue, yüe [y̯ɛ]
uan / yuan [y̯ɛn]
un, ün / yun, yün [yn]