Dŏ̤-giéng Sìng-mĭk Kiŏk-diòng-bēng: Sê̤ṳ-liĕk cĭ Cĕng

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


«Dŏ̤-giéng Sìng-mĭk Kiŏk-diòng-bēng: Sê̤ṳ-liĕk cĭ Cĕng» (刀劍神域劇場版: 序列之爭, Nĭk-buōng-uâ: 劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-), sê siŏh buô Nĭk-buōngdông-uă diêng-īng. Chiŏng-nguòng Lĭk (川原礫, Karahara Reki) ĭ-gé̤ṳ ĭ nguòng-lài gì «Dŏ̤-giéng Sìng-mĭk» có̤ lāu cī siŏh buô ciòng-sĭng gì cáuk-pīng. Có̤i cā, 2017 nièng 2 nguŏk 18 hô̤ găk Nĭk-buōng siông-ióng. Cĭ-hâiu dùng siŏh nièng, găk Dĕ̤ng-nàng Ā, Ĕu-ciŭ, Mī-ciŭ áng sông-sê̤ṳ bó̤-huóng. 2017 nièng 3 nguŏk, 4DX bāng-buōng lṳ̆k-sṳ̆k siông-ióng. Cī buô diêng-īng ciŏng dông-uăh-bēng dâ̤ nê gié gì dâi-gé ciék-â-kó̤ gōng, gōng lā̤ siŏh giông hô̤ lā̤ Augma gì sĭng gĭ-cṳ̄ng (機種) găk AmuSphere ăng-ciòng-séng giòng-huá-bēng (安全性強化版) cĭ-hâiu huák-buó, kŭi-huák gì nè̤ng cê-gă gōng cuòi sāi lāu kuóng-diŏng hiêng-sĭk (擴張現實, AR) muò-sék, â̤ ăng-ciòng â̤ ăng-sĭng, dáng-sê bô nuông Dùng-ìng (桐人, Kirito) ĭ-gáuk-nè̤ng puâng diŏh lāu gì-tă iā ngùi-hiĕng gì dâi-gé.

Gó-sê̤ṳ修改

Kiŏk-cìng buói-gīng修改

2022 nièng, Màu-diòng Cĭng-ngiêng (茅場晶彥, Kayaba Akihiko) kŭi-huák lāu „NERvGear“, cuòi sê sié-gái tàu siŏh kuāng ciŏng-muòng dò̤ kó̤ „uòng-ciòng cièng-hèng“ (完全潛行) gì cŏng-dé (裝置). Màu-diòng Cĭng-ngiêng sê liông-cṳ̄ ŭk-lī-hŏk (量子物理學) ciā, iâ sê siék-gé iù-hié gì nè̤ng. Ĭ ĭng-ôi cī lâng bĭh sĭng-hông (身份) ùng-miàng (聞名).

„NERvGear“ cŏng-dé ô hṳ̆-ngī hiêng-sĭk (虛擬現實, VR) gŭng-nèng, nguôi-hìng (外型) cĭng chiông gùng-gék (拳擊) hô-gê̤ṳ (護具), â̤ ciŏng tàu bău kī kó̤. Ciā siék-gé iā sĭng, găk ĭ-liêu (醫療), tŭng-séng (通信), gĭng-ṳ̀ng gău-ĭk (金融交易) dēng-dēng huŏng-miêng dŭ ô-nó̤h-sāi. Siŏh uâng hô̤ lā̤ «Dŏ̤-giéng Sìng-mĭk» (刀劍神域, SAO) gì iù-hié iâ găk cī biĕng huák-buó. Dáng-sê iù-hié huák-buó tàu siŏh nĭk, káh-dièu gì nè̤ng cêu ké̤ṳk guăng găk iù-hié diē—é-sék (意識) chĭng-sīng (清醒) mâ̤ lì. Ciŏng iù-hié diē mò̤-tàu dŭ tài sī kó̤ cá â̤ liê kŭi. Có̤i-hâiu siŏh uâng bā nè̤ng lā̤ sī lāu lĕ̤k chiĕng dŏ̤. Cuòi cêu sê SAO-sê̤ṳ-giông (---事件). Cĭ-hâiu dáng-sĕng (誕生) lāu „giòng-huá ăng-ciòng-séng“ (強化安全性) gì gĭ-cṳ̄ng „AmuSphere“. Sé nièng hâiu, sĭng-sé-dâi (新世代) kuóng-diŏng hiêng-sĭk (擴張現實, AR) gĭ-cṳ̄ng Augma muóng-sé (問世). Cŏng-dé kó̤ kó̤ uòng-ciòng cièng-hèng gŭng-nèng, ciŏng kuóng-diŏng hiêng-sĭk gŭng-nèng huák-hŭi gáu gĭk-dé (極致), gōng-nè̤ng â̤ chĭng-sīng sāi-ê̤ṳng. Bô dák-puói (搭配) lāu siŏh uâng hô̤ lā̤ «Sê̤ṳ-liĕk cĭ Cĕng» (序列之爭) gì ciŏng-sṳ̆k iù-hié, sê dâi-hìng dŏ̤-ìng câi-siáng gáe̤k-sáik bâing-iēng iù-hié (大型多人在線角色扮演遊戲, MMORPG). Ciŏng-uâng bô huŏng-biêng bô ăng-ciòng gì gĭ-cié (機制), nuông Augma nék gū cêu găk hâiu-sĕng-giāng lā̤ duâi-diòng. [1]

Kiŏk-cìng dâi-gŏng修改

2026 nièng, Augma cŏng-dé dák-puói «Sê̤ṳ-liĕk cĭ Cĕng» cī uâng iù-hié kăi-sṳ̄ mâ̤. Augma sê AmuSphere gì hâiu-gié (後繼) cŏng-dé, â̤ dò̤ kó̤ sê̤ṳng.

Ā-sĭ-nā (亞絲娜, Asuna), Lê-cṳ̆-buói-dĕk (利茲貝特, Lisbeth), Să̤-lê-kā (西莉卡, Silica) iĕu-chīng Dùng-ìng káh-dièu «Sê̤ṳ-liĕk», cà̤ kó̤ páh Aincrad gì duâi mò̤-tàu. Dùng-ìng gâe̤ng Ā-sĭ-nā gáu lāu hī-biĕng, puâng diŏh Káik-lài-ĭng (克莱茵, Klein)—Hŭng-lìng-huō-săng (風林火山) gŭng-huôi (公會) gì huôi-dòng. Ĭ-gáuk-nè̤ng buóh páh mò̤-tàu, káng-giéng lāu Iù-nā (悠那, Yuna). Ĭ sê hṳ̆-ngī gŏ̤-chiū (虛擬歌手), găk iù-hié diē ô iā sâ̤ nè̤ng iā dṳ̆ng-é ĭ. Ĭ chióng lāu gŏ̤, ké̤ṳk chăng-gă gì nè̤ng iā lâ̤-hâi gì ciéng-dáiu hâu-guō (戰鬬效果). Kuóng-diŏng hiêng-sĭk diē-sié, dông-cáuk (動作) huāng-êng (反應) iā ká̤. Dùng-ìng tàu siŏh huòi sōng-páh, sék-êng (適應) mâ̤ lì, ng-diŏh-sié páh mâ̤ ìng. Siŏh ciáh hô̤ lā̤ Ĭng-nê (瑛二, Eiji) gì nè̤ng, găk iù-hié diē bài dâ̤ nê miàng, lì gâe̤ng dài-gă-nè̤ng siàng. Mò̤-tàu hàng-bók-cháuk lā̤ páh ĭ-gáuk-nè̤ng, lĭk iā duâi, dáng-sê Ĭ bŏng-cô dài-gă-nè̤ng siàng-gŭng huòng-ngṳ̄ (防禦). Dāng Ā-sĭ-nā bié siông kó̤ tài sī mò̤-tàu. Mā-siông uòng-siàng gì sì-hâiu, Ĭng-nê dó̤i Ā-sĭ-nā nâung sĭng gōng lā̤ „chiék-uâng“ (切換, Switch), Nuông Ā-sĭ-nā siōng gáu «Dŏ̤-giéng» ciéng-dáiu gì ngṳ̄-ngiòng. Buáng-mìng, Hŭng-lìng-huō-săng gì siŏh ciáh sìng-uòng diōng-chió diô-dṳ̆ng, ché̤ṳ gáu dô̤-gê̤ṳ (道具) buóh kák, hàng-bók-cháuk ké̤ṳk Ĭng-nê páh, iā sê̤ṳ-dê, cê̤ṳ ĭ-iêng kó̤ lāu.

Dâ̤ nê nĭk màng-buŏ, Hŭng-lìng-huō-săng dĭk-dĭk dīng ké̤ṳk páh gì sìng-uòng, dīng iā òng muôi lì, nuông Ā-sĭ-nā cê-gă sĕng kó̤. Káik-lài-ĭng ĭ-gáuk-nè̤ng mâ̤ báik sìng-uòng diŏh ĭ-iêng, kăi-sṳ̄ páh lāu gó diŏh lā̤ kiê, hàng-bók-cháuk ké̤ṳk lêng siŏh ciáh mò̤-tàu gâe̤ng Ĭng-nê páh. Mìng-dáng, Dùng-ìng diōng gáu sèng-nĭk màng-buŏ sōng-páh gì gŭng-huòng, kiē-dông (啟動) «Sê̤ṳ-liĕk», káng-giéng siŏh ciáh cṳ̆-niòng-giāng, sê̤ṳng lā̤ băh-sáik gì ĭ-siòng, sê lièng-mô̤ (連帽) gì lièng-sĭng-gùng (連身裙). Ĭ cī nâ uōng-huŏng, dāng mā-siông siĕu-sék kó̤. Dùng-ìng gâe̤ng Sĭ-ĭng (詩音) páh sī biék siŏh ciáh mò̤-tàu cĭ-hâiu, Giék-ĭ (結衣) huák-hiêng Aincrad mò̤-tàu gì chók-hiêng sông-sê̤ṳ, gâe̤ng «Dŏ̤-giéng» gì mì-gṳ̆ng dê-dù dùng-siŏh-iông. Dùng-ìng gâe̤ng Ā-sĭ-nā păng-gōng, gōng gáu cī giông dâi, huák-hiêng Ĭng-nê sê „SAO-sê̤ṳ-giông“ gì hâing-còng-ciā (倖存者), ī-sèng iâ sê „Háik-mèng Kiè-sê̤ṳ-tuàng“ (血盟騎士團) gì sìng-uòng, miàng-cê giéu „Ĕng-ū-lòi“ (鸚鵡螺).

Cĭ-hâiu Ā-sĭ-nā, Lê-cṳ̆-buói-dĕk, Să̤-lê-kă páh mò̤-tàu sì, bô ché̤ṳ gáu Iù-nā gâe̤ng Ĭng-nê. Găk mò̤-tàu sèng-dāu, Să̤-lê-kă ké̤ṳk Ĭng-nê páh dō̤ kó̤, Ā-sĭ-nā bié siông kó̤ bō̤-hô ĭ, gó-chṳ̄ cê-gă ké̤ṳk páh, mò̤ háik kó̤ lāu, mò̤ bâing-huák gái sōng-páh, gó céng lāu ĭ-iêng. Ā-sĭ-nā găk ĭ-iêng buóh huòi-siông (回想) «Dŏ̤-giéng» sì gì dâi-gé, dáng-sê huák-hiêng siōng-guăng gé-é (記憶) kăi-sṳ̄ mâing-mâing mâ̤ gé. Dùng-ìng lì káng Ā-sĭ-nā, â̤-báik cī giông dâi-gé, cêu huák-hiêng Augma â̤ suā-mièu nè̤ng-nō̤, gó â̤ duăk kó̤ dĕk-diâng (特定) gé-é. Gì-tă SAO-sê̤ṳ-giông gì hâing-còng-ciā, nâ káh-dièu lāu «Sê̤ṳ-liĕk», iâ ô kō̤-nèng huák-sĕng dùng-iông gì dâi-gé. Dùng-ìng gâe̤ng Sĭ-ĭng lê-ê̤ṳng gâe̤ng mò̤-tàu sōng-páh gì gĭ-huôi diêu-că, cé̤ṳ-é gáu nâ ô SAO-sê̤ṳ-giông hâing-còng-ciā ké̤ṳk páh gáu mò̤ háik, cêu ô nó̤h téng ĭ tàu dēng buŏi chók kó̤. nó̤h cĭng chiông giù, â̤ huák guŏng, buŏi iā gà̤, dĭk-dĭk gáu tiĕng dēng gì ù-ìng-gĭ, ké̤ṳk sĕu-cĭk (蒐集) kó̤. Ù-ìng-gĭ gé̤ṳ gōng sê dò̤ lì hô-cô (輔助) iù-hié ông-hèng (運行) gì. Giék-ĭ gṳ̆ng giù kó̤, ké̤ṳk iù-hié hiê-tūng dâung kó̤, gāng mâ̤ siông. Cĭ-hâiu, dùng-ìng bô ché̤ṳ gáu sê̤ṳng băh-sáik ĭ-siòng gì cṳ̆-niòng-giāng, dùng-iông gì dông-cáuk dáe̤ng-hók mò̤-dìng. Dùng-ìng gâe̤ng Giék-ĭ nêng-cĭng tăng-giú, huák-hiêng cṳ̆-niòng-giāng cī gì sê „Dǔng-dŭ Gĕ̤ng-ngiĕk Dâi-hŏk“ (東都工業大學).

Kī-dâe̤ng Gé̤ṳk-gŏng (菊岡) ăng-bài hâiu, Dùng-ìng găk Hŏk-hâu gâe̤ng siék-gé Augma gì Dáe̤ng-chŏng (重村) gáu-sêu huôi-miéng, dáng-sê gáu-sêu hŭ nó̤h dŭ ng dák. Huôi-miéng uòng lāu, Dùng-ìng cé̤ṳ-é gáu Dáe̤ng-chŏng gáu-sêu bâing-gŭng-dó̤h gà̤-dēng ô siŏh diŏng cĭng chiông Iù-nā gì sióng-piéng. Dùng-ìng muóng nâ Gé̤ṳk-gŏng, huòi-é lāu Dáe̤ng-chŏng gáu-sêu gì nṳ̄-giāng „Iù-nā“ găk SAO-sê̤ṳ-giông sī kó̤. Dùng-ìng gáu Ā-sĭ-nā chió diē káng ĭ, tĕ̤k nâ ĭ nĭk-gé, huák-hiêng ĭ ĭng-ôi mâ̤ gé «Dŏ̤-giéng» sì-gĭ gì huòi-é, mâ̤ gé gâe̤ng Dùng-ìng có̤ lāu iók-diâng (約定), giăng cê-gă gâe̤ng Dùng-ìng gì guăng-hiê â̤ gāi-biéng. Dāng Dùng-ìng huák-siê buóh ké̤ṳk Ā-sĭ-nā duăk lì gé-é. Liê-kŭi Ā-sĭ-nā gì chió hâiu, káng-giéng sê̤ṳng băh-sáik ĭ-siòng gì cṳ̆-niòng-giāng, káuk-nêng (確認) ĭ cêu sê Iù-nā. Dùng-ìng buóh cê-gă kó̤ sōng-páh, dáng Iù-nā gōng Dùng-ìng tiăng—ĭ diâng-diŏh tì-sĭng bài-miàng. Cĭ-hâiu dùng-ìng páh mò̤-tàu iā sèu, bài-miàng muōng páh muōng gà̤.

Gūi nĭk hâiu, káh-dièu «Sê̤ṳ-liĕk» gì nè̤ng dŭ gáu Sĭng Guók-lĭk Tā̤-ṳ̆k-guāng (新國立體育館) kó̤ tiăng Iù-nā chióng-gŏ̤. Ĭng-nê bék-páe̤k dùng-ìng gâe̤ng ĭ giŏk-dáiu (決鬬). Nâ Dùng-ìng ìng ĭ, Ā-sĭ-nā gé-é cá dò̤ huàng Dùng-ìng. Dáng-sê Dùng-ìng bài-miàng gó bī ĭ dă̤, sê dâ̤ gāu miàng. Có̤i-hâiu Dùng-ìng ìng kó̤ ĭ, Ĭng-nê gōng lāu sê̤ṳ-sĭk—Dáe̤ng-chŏng gáu-sêu buóh duăk kó̤ sê̤ṳ-giông hâing-còng-ciā gì gé-é, lì có̤ gâe̤ng ĭ nṳ̄-giāng siŏh-iông gì hṳ̆-ngī ìng-gĕ̤ng dê-nèng (人工智能). Nè̤ng nâ ké̤ṳk mò̤-tàu páh gáu mò̤ háik, hiê-tūng cêu cê̤ṳ-dông sāi «Sê̤ṳ-liĕk» gì ù-ìng-gĭ nuông Augma huák chók gŏ̤-gŭng-lṳ̆k (高功率) séng-hô̤ (信號), duăk kó̤ gé-é. Ciŏng-uâng gâe̤ng „NERvGear“ dùng-iông dŭ â̤ sī nè̤ng.

Aincrad gì mò̤-tàu diŏh lā̤ tā̤-ṳ̆k-guāng páh nè̤ng, páh lā̤ cĭng chă̤-chāng, Iù-nā bié lì bō̤-hô Ā-sĭ-nā dēng-dēng nè̤ng. Dùng-ìng diōng lì, Iù-nā bô gōng dùng-ìng tiăng—Augma â̤ sāi ù-ìng-gĭ kó̤ kiē-dông „uòng-ciòng cièng-hèng“ gŭng-nèng, tài sī diŏh «Dŏ̤-giéng» dâ̤ siŏh báh lèu gì mò̤-tàu, cêu â̤ giék-sók cī-màng kék-kŭi gì dâi-gé. Dùng-ìng ké̤ṳk Ā-sĭ-nā dêng-huŏng gái-cī (定婚戒指), cêu gâe̤ng dài-gă giàng kó̤. Gáu lāu dâ̤ siŏh báh lèu „Hùng-ngṳ̆k-gṳ̆ng“, Dùng-ìng, Lê-cṳ̆-buói-dĕk, Să̤-lê-kā, Ngái-gĭ-ī (艾基爾), Sĭ-ĭng páh mò̤-tàu páh lā̤ iā kék-kŭi. Dĭk-dĭk gáu Giék-ĭ giéu Ā-sĭ-nā, Lê-huák (莉法), Káik-lài-ĭng gâe̤ng gì-tă káh-dièu «Iĕu-cĭng Guók-dô» (妖精國度, ALO), «Hiŭ-lìng Cṳ̄-dàng» (幽靈子彈, GGO) gì nè̤ng lì chăng siŏh kă, bô ciŏng ĭ-gáuk-nè̤ng găk «Dŏ̤-giéng» gì nèng-lĭk gâe̤ng cŏng-bê hŭi-hók, cá tài sī mò̤-tàu. Dài-gă tiăng gáu ô nè̤ng gṳ̆ng-hī séng-lé, sê Màu-diòng Cĭng-ngiêng gì siăng-ĭng. Hiê-tūng ké̤ṳk Dùng-ìng siŏh bā iā lâ̤-hâi gì giéng, cuòi sê iù-hié ciōng-lâ̤ (獎勵).

Dùng-ìng téng „uòng-ciòng cièng-hèng“ diōng gáu iēng-chióng-huôi, găk «Sê̤ṳ-liĕk» gì bài-miàng biéng siàng dâ̤ ék, bô sāi sĭng gì giéng ciŏng mò̤-tàu dŭ tài sī kó̤. Dáe̤ng-chŏng gáu-sêu dĭk-dĭk kiê găk nguòng-lài ông-ìng «Dŏ̤-giéng» gì Augma hŭk-ô-ké bùng, dāng ké̤ṳk Gé̤ṳk-gŏng niěk kó̤. Iù-nā ciŏng gé-é dò̤ huàng hâing-còng-ciā, bô gōng dùng-ìng ĭ-gáuk-nè̤ng tiăng—ĭ cê-gă gì nguông-uông nâ sê chióng-gŏ̤. Dāng Iù-nā gâe̤ng ĭ-hó (依附) găk dâ̤ siŏh báh lèu mò̤-tàu gì nguòng-dâi-mā cà̤ siĕu-sék lāu.

Hŭng-pŏ̤ cĭ-hâiu, dâ̤ nê bēng «SAO-sê̤ṳ-giông Gé-liŏh» có̤i-hâiu gă lāu lâng hòng: „Ô siŏh ciáh gŏ̤-ciā (歌者) sāi cê-gă gì sĭng gū-lâ̤ biék-nè̤ng.“ Dùng-ìng gâe̤ng Ā-sĭ-nā sĭk-hiêng cê-gă găk Aincrad hṳ̄ gì sìng-nŏk. Ā-sĭ-nā ciŏng dêng-huŏng-gái huàng dùng-ìng, gĭ-dâi dùng-ìng ké̤ṳk cê-gă dái, sié-nó̤h sié-nó̤h. Dáng-sê chṳ̄-káik éng-găi sīng-muóng (審問) Dáe̤ng-chŏng gáu-sêu gì Gé̤ṳk-gŏng, ciŏng gáu-sêu dái gáu lêng siŏh gă gĕ̤ng-cáuk-sék, buóh có̤ lêng siŏh hâung gé-uăh, hô̤ lā̤ „RATH“.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu修改