Bàng-uâ (gì-ngiê)

Mìng-dĕ̤ng-nè̤ng dó̤i Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì chĭng-huák
"Bàng-uâ (gì-ngiê)" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "平話 (歧義)", dók cē̤-nē̤.

Bàng-uâ kō̤-nèng sê:

  1. Bàng-uâ. bàng-siòng gōng gì câi-dê-uâ.
  2. Mìng-ngṳ̄ Bàng-uâ (Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄). Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng dĕ̤ng buô Hók-ciŭ gâe̤ng Nìng-dáik gì uâ.
  3. Guōng-să̤ Bàng-uâ. Dṳ̆ng-guók Guōng-să̤ Cáung-cŭk Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ gì uâ.
  4. Siŏng-nàng Tū-uâ. Dṳ̆ng-guók Hù-nàng-sēng nàng buô gì Chĭng-ciŭ gâe̤ng Īng-ciŭ gì uâ.


Cuòi sê 1 bĭh ô gì-ngiê gì nô̤i-ṳ̀ng.
Nṳ̄ nâ sê téng sié-nó̤h lièng-giék lièng gáu cŭ-uái, kī-dâe̤ng nṳ̄ dó̤i-chiū siŭ-gāi lâ hiā lièng-giék, niông ĭ lièng gáu ciáng-káuk gì dèu-mĕ̤k hŭ-uái kó̤.