Ī-hâiu lì cē̤-nē̤ tō̤-lâung dâi-gié. --GnuDoyng 10:16, 12 Sĕk nguŏk 2006 (UTC)

Sĭng siā gì ùng dŭ găk Special:Newpages dăng-dăng gà̤-lēng, chiāng nṳ̄ guó-ngāng. Nâ ô siā dâng gì sṳ̀ gâe̤ng guó chiāng dó̤i-chiū nguāi gūi lâ. Kī-lâe̤ng nṳ̄! --GnuDoyng 17:01, 28 Sĕk nguŏk 2006 (UTC)

„Chiāng nṳ̄“???? Dá-sāi có̤ lă̤ cī măng sá̤ nê....Chbu 21:40, 28 Sĕk nguŏk 2006 (UTC)

Huà-ngṳ̄ gōng: 禮多人不怪. Bàng-uâ ciōng gōng? XD --GnuDoyng 04:43, 29 Sĕk nguŏk 2006 (UTC)

Ng hiēu... „ã“ „ā“ Chbu 08:16, 29 Sĕk nguŏk 2006 (UTC)

Sĭng-chiāng sĭng gĕ̤ng-tiàng Siŭ-gāi

Bàng-uâ Wikisource ī-gĭng kăi-sṳ̄ sĭng-chiāng lāu. Nṳ̄ ô cūng-bê siā "華閩辭典" mò̤? Ô gì uâ kŭi-siăng, năng-gă cêu kó̤ sĭng-chiāng Bàng-uâ Wiktionary. --GnuDoyng 04:53, 29 Sĕk nguŏk 2006 (UTC)

Nguāi páh sáung seng sāi „word“ siā liê... Wiki-cê-diēng dioh ciōng bieng?Chbu 08:20, 29 Sĕk nguŏk 2006 (UTC)

Ng-sê cĭng chĭng-chū. Ĭng-găi gâe̤ng Wikipedia chă-m-dŏ̤. Nṳ̄ muōng chăng-kō̤ Ĭng-ngṳ̄ Wiktionary. --GnuDoyng 08:29, 29 Sĕk nguŏk 2006 (UTC)

Cing chiông ô nék-giāng kau ké liê... Ái gōng, nang ga siā gì Pū-tung uâ Hók-ciu uâ dó̤i-ciéu sṳ̀ diēng, ng sê Hók-ciu uâ sṳ̀-diēng... â̤ sāi gĭ?

Â̤ sāi. Bók-guó Wiktionary ciáng-nê iā kău-ké, gó-chṳ̄ năng-gă sĕng siā Wikipedia mâing. --GnuDoyng 11:14, 31 Sĕk nguŏk 2006 (UTC)

Piĕng-siā Sék-ék gì êng-ô cêu gău ké̤ṳk nṳ̄ lāu. XD --GnuDoyng 11:32, 31 Sĕk nguŏk 2006 (UTC)

Mìng-dáng kī nguāi nâ ô sioh dēng cṳng gì siông mâe̤ng sì-gang. Huòi diōng gáu mò̤ âing cié gì sì-dô̤i giāng-giang dioh gáu màng-nièng nièng-dā̤. Hə̀ hə̀, gáu cing gì dioh liê kui sì-hâiu bô siōng nêng-cing siā wiki... nè̤ng cing gĭ ô gáu ciêng. Chbu 13:25, 31 Sĕk nguŏk 2006 (UTC)

Màng-nièng-màng nièng-dā̤? Liê-kŭi cī òng??!! Bók-guó, sĕng-uăk gâe̤ng gĕ̤ng-cáuk káuk-sik bī siā wiki gă dê̤ṳng-iéu. Huòi nṳ̄ hō̤-hō̤ có̤ cê-gă dâi-gié, ô èng mâing gái lì ciē-lié. --GnuDoyng 14:02, 31 Sĕk nguŏk 2006 (UTC)

Cêng liòng ciong cṳ̄-lâiu siu cik lâ, eng liê-siáng sèng hâiu siā, ô lì mâing gái táik gèng.Chbu 11:36, 2 Sĕk-ék nguŏk 2006 (UTC)

Dài-uăng gó sê Dài-uàng... Siŭ-gāi

Chŭi-iòng nguāi gâe̤ng nguāi bòng-biĕng gì nè̤ng káuk-sĭk dŭ sê gōng "Dài-uăng", dáng-sê nguāi dé̤ṳng-é gă classical gì gōng-huák, cĭng-chiông Ciŏng-uâng ciŏng-uâng... XD. Gì-sĭk cuòi mò̤ găk-siĕk, nàng-gă redirect lâ cêu hō̤ lāu. --GnuDoyng 14:07, 31 Sĕk nguŏk 2006 (UTC)

«Séng Ging» gà̤-dēng ciong „father“ siā có̤ „lòng-mâ“, nṳ̄ sê ng sê iā o̤h lă̤ hūng-kuāng siā? Ô siā huák sê dâng ng sê „classical“... Hái... câi-nṳ̄... nguāi ng chák lāu...Chbu 11:33, 2 Sĕk-ék nguŏk 2006 (UTC)

澳、奧 Siŭ-gāi

Dŭ sê "Ó̤". Nguāi cê-diēng dŭ-sê ciŏng-uâng siā gì. --GnuDoyng 14:34, 7 Sĕk-ék nguŏk 2006 (UTC)

Áng cê-diēng diē-sié siā â̤ sāi, chui-muōng „sheng àu“ nguāi bòng-bieng gì lâu-nè̤ng gâe̤ng sìng-hô siu-nṳ̄ gah nâing ging sèng-hâiu du te̤k có̤ „ching ô̤“Chbu 14:37, 7 Sĕk-ék nguŏk 2006 (UTC)

最好用傳統的BUC(不是說你的簡化方案不合理哦,千萬別誤會啦^^),這樣利於超連接的共筆管理。--GnuDoyng 14:41, 7 Sĕk-ék nguŏk 2006 (UTC)

我用Săng-săng卻蒐不到. 連結...唉...

我看了你的用戶頁了。你用的超連接格式是[[XXX|XXX]],其實沒必要,直接用[[XXX]]就可以。所以“三山”是[[Săng-săng]](Săng-săng)。
Ging-dáng ciáh báik...Chbu 14:17, 9 Sĕk-ék nguŏk 2006 (UTC)

Uă-hák! Lièng cuòi nṳ̄ dŭ siā?! Nṳ̄ dŏng-cĭng páh-sáung siā siŏh buô 百科全書 a? NGUĀI CIĔ-TÌ NṲ̄!!! --GnuDoyng 15:33, 7 Sĕk-ék nguŏk 2006 (UTC)

Téng Hàng-guók hī pieng diē-sié buong-chók gì, cháiu-só... ha ha Chbu 01:53, 8 Sĕk-ék nguŏk 2006 (UTC)

Sióng gì siông-diòng Siŭ-gāi

Â-nĭk dĭk-ciék kó̤ Gê̤ṳng-hiōng sìng-tō̤ sióng-piéng. Bī-ṳ̀-gōng nguāi siā gì Ĭng-guók, diē-sié ô "[[Image:Uk-map.png|thumb|150px|Ĭng-guók dê-dù|left]]" cūng-kuāng gì dô̤i-mā, ciā ùng-giông-miàng "Uk-map.png" sê dĭk-ciék hók-cié lì gi. Dṳ̀ lā̤ tō̤ mâ̤ diŏh, nâ tō̤ diŏh cêu ng-sāi gái siông-diòng ùng-giông gáu Bàng-uâ Wikipedia, ĭng-ôi cūng-kuāng â̤ lâung-hié kŭng-găng. --GnuDoyng 04:53, 9 Sĕk-ék nguŏk 2006 (UTC)

Ng nguāi nāi, sê sì-gang ô âing, code nâ mò̤ giàng, nguāi cêu siông-diòng... sāng sì-gang. Â-nik ciā dâi dò̤ nṳ̄ có̤, nguāi nâ sāi táik ùng-ciong. Ciáh táik gì Bàng-uâ-cê hī pieng dioh dih nṳ̄ siu gāi lâ, cêu sê diē-sié gì biēu-gáh code, cêng gŏ̤ dòng, nṳ̄ cêu biēu gáh gì iông sék kek wiki code guó-siā lâ. Nguāi sê gah word die-sié siā gì, iòng hâiu bō̤ còng có, „html“, gái téng dreamweaver diē-sié ciong ciā biēu gáh gì code te̤k chók lì, gó chṳ̄.... code ciáh cī măng DÒNG Chbu 14:15, 9 Sĕk-ék nguŏk 2006 (UTC)