拍開主菜單
Thomas Edison
(英文) A Day with Thomas Edison (1922)

Thomas Alva Edison (1847 n. 2 ng. 11 h. - 1931 n. 10 ng. 18 h.) sê Mī-guók chók-miàng gì huák-mìng-gă gâe̤ng siŏng-nè̤ng, ĭ huák-mìng guó gūi chiĕng cṳ̄ng gì nó̤h, gì-dṳ̆ng bău-guák diêng-guŏng.